yıllık arşivler

Sansür Talimatnamesi

1-Seferberlik ilanıyla beraber muhaberat ve matbuat Harbiye Nezaretinin emriyle tetkik ve sansür edilmeğe başlar. Bunun için Payitaht ve mevki’-i saire-i mühimmede sansür merkezi tayin ve tesis edilir. 2-Muhaberat ve matbuatın en çoğu ve muhtelif kablo tellerinin nokta-i iltisakı (kavuşma noktası) Payitaht olduğu için İstanbul Sansür Teşkilatı mevki-i saireye nisbeten daha …

Daha Fazla

Şubat/Mart 1915 Tarihleri Arasında Çanakkale Cephesi’ne Ait Gözetleme Raporları ile Çeşitli Yazışmalar

Osmanlı Ordu-yu Humâyunu Başkumandanlığı Vekâleti Kale’den Başkumandanlık Vekâletine mevrûd şifre K.        9.15 Sonra [21.15] V.        1 Evvel [01.00] Bugün Bozcaada şimalindeki düşman filosuna iki tayyare ile on beş motorbot iltihak eylemiş ve bir tayyare bad’el-zeval saat beşi yirmi geçe biri Kumkale’ye diğeri Seddülbahir’e olmak üzere iki bomba endaht etmiş ve …

Daha Fazla

Mayıs/Haziran 1915 Tarihleri Arasında Çeşitli Yazışmalar

1-3-331 [14 Mayıs 1915] Maltepe Karargahı’ndan Beşinci Ordu Kumandanlığı’na Şimal Grubu’nun aldığı mıntıkaya göre Kumtepe’ye kadar sahilin muhafazası pek müşkil olduğu ve Kumtepe ve civarıyla zaten cenub grubuna daha ziyade taalluku bulunduğu cihetle Çamtepe dahil olmak üzere cenub kısmının kamilen şimal grubundan ayrılmasına emir ve müsa’ade buyrulması müsterhemdir. 3. Kolordu …

Daha Fazla

Ağustos/Ekim 1914 Tarihleri Arasında Çanakkale Cephesi’ne Ait Gözetleme Raporları ile Çeşitli Yazışmalar

22-5-330 [4 Ağustos 1914] Başkumandanlık Karargâhı Osmanlı Ordu-yu Hümâyunu Başkumandanlığı Vekâleti Erkan-ı Harbiyesi Bahr-i Sefid Boğazı Kumandanlığı’na Telgraf Alman ve Avusturya-Macaristan merâkib-i bahriyelerinin boğazdan duhûlüne müsa’ade edilecektir. Osmanlı Ordu-yu Hümâyunu Başkumandanlığı Vekâleti Erkan-ı Harbiyesi Bahr-i Sefid Boğazı Mevki-i Müstahkem Kumandanlığı Fi 29 Temmuz Sene 330 [11 Ağustos 1914] Boğaz’a giren …

Daha Fazla

25 Nisan/17 Mayıs 1915 Tarihleri Arasında 9. Tümen 3. Tabur Sahra Topçusu’na Ait Muharebe Tutanakları

15/5/331 Suyatağı On Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na Sahrâ topçu dokuzuncu alayın üçüncü cebel taburunun bidâyet-i harbden Mayıs’ın dördüncü gününe kadar emr-i kumandanileri üzerine tutulan harb takrîri merbûten takdîm-i kumandanileri kılındığı ma‛rûzdur. 9. Alay 3. Tabur Cebel ve Sağ Cenâh Topçu Grubu K. Binbaşı (İmza) Sahrâ Topçu 9. Alay 3. Tabur Cebel …

Daha Fazla

25 Nisan/6 Mayıs 1915 Tarihleri Arasında 77. Alay’a Ait Muharebe Tutanakları

12/2/331 [25 Nisan 1915] Kabatepe’den On Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na             Fırka’dan 12/2/31 [22 Nisan 1915] saat 5.25 evvelde [05.25] düşman Arıburunu ile Kabatepe arasında ihrâc teşebbüsünde bulunduğu ve şimdi Arıburnu’na cüz‛î asker çıkardığı haber alındığı berâ-yı ma‛lûmât bildirilmiştir.             Fırka yâverinden 6.05 evvelde [06.05] ta‛lîme çıkılarak hâl-i intizârda bulunulması teblîğ …

Daha Fazla

14 Mayıs/4 Haziran 1915 Tarihleri arasında 57. Alay’a Ait Muharebe Tutanakları

Tarihi: Dakika: Saat: İkamet Mahalleri: Vukuatı: 11 Mayıs 331 [24 Mayıs 1915] tarihindeki mütâreke gününde defn-i emvât hakkındaki kolordu ta’limâtı 1 – Arıburnu muhârebe cephesindeki emvâtın defni ve mecrûhinin nakli için İngilizlerle akd olunan mütârekenin sûreti ve onun merbûtu olarak bazı nikâddaki şübâhâtı izale için tertip olan izâhat leffen gönderilmiştir. …

Daha Fazla

18/21 Mart 1915 Tarihleri Arasında 19. Tümen’e Ait Muharebe Tutanakları

Tarihi: 5/1/31 [18 Mart 1915] Saat: 3.25 Öğleden Sonra [15.25] Kabatepe’den 19. Fırka Kumandanlığı’na Şimdi Muarız’dan bir torpido çıkarak Kabatepe’ye doğru ilerlemekte olduğu ma’ruzdur. 27. Alay 2. Tabur Kumandanı Binbaşı İsmet Tarihi: 5/1/31 [18 Mart 1915] Saat: 4.00 Ba’de [16.00] Vürudu: 3.40 Ba’d [15.40] Kirte’den 19. Fırka Kumandanlığı’na Boğaz dâhilinde …

Daha Fazla

15 Mart/16 Haziran 1915 Tarihleri Arasında Jandarma Birliklerine Ait Muharebe Tutanakları

2 Mart 331 [15 Mart 1915] Kalvert Çiftliği’nden Fırka Emri Müstaceldir Numro 9 1-On Birinci Piyȃde Fırkası ileri kıtʻȃtıyla Bayramiç’e vasıl olmuştur. Fırka karargâhı Bayramiç’tedir. Üç sahra bataryası Ezine’ye gelmiştir. Bu fırka kısm-ı külli ve fırka karargȃhıyla Ezine’de toplanacak ve bir kısm-ı kıtʻȃtı Bayramiç ve civarında kalacaktır. Şimdiye kadar fırkamıza …

Daha Fazla