25 Nisan/6 Mayıs 1915 Tarihleri Arasında 77. Alay’a Ait Muharebe Tutanakları

12/2/331 [25 Nisan 1915]

Kabatepe’den

On Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na

            Fırka’dan 12/2/31 [22 Nisan 1915] saat 5.25 evvelde [05.25] düşman Arıburunu ile Kabatepe arasında ihrâc teşebbüsünde bulunduğu ve şimdi Arıburnu’na cüz‛î asker çıkardığı haber alındığı berâ-yı ma‛lûmât bildirilmiştir.

            Fırka yâverinden 6.05 evvelde [06.05] ta‛lîme çıkılarak hâl-i intizârda bulunulması teblîğ olundu.

            Bu emirler üzerine birinci, ikinci taburdan ibaret olan alaya 6.10’da hazırlık emri verilmiştir.

            Fırka erkân-ı harbîyesi tarafından saat 12’de düşmanın karaya çıkmış bulunan piyâdesi Arıburunu ile Kabatepe arasındaki sırtı işgal etmiştir. 27. Alay düşmanı şark cephesinde 800 metre mesafede işgal ediyor. 57. Alay tamamen fırka kumandanının emri idaresinde olarak 600 metre mesafeden düşmana taarruz edecektir. 77. Alay şimdi Kocadere şarkına takarrüb edecek 72. Alay Maltepe’ye sıhhîye bölüğü de Kocadere’ye gidecektir emri verilmiştir.

            Bu emir üzerine alay iki taburla saat 12.10’da Kocadere istikametine 1. Tabur 972, 2. Tabur 966 tüfenkle ve küçük ağırlık ile hareket eylemiştir. Kocadere’nin şarkına muvâsalat edildiği ve orada bir müddet istirâhat olunduğu bir zamanda fırkadan şifâhen âtîdeki emir alınmıştır.        

1 – 77. Alay Palamutluk gerisine gidecektir.

2 – Ben Eğertepe’ye diğer mütebâkî kuvvetlerle gideceğim.

3 – Düşmanın sol cenâhı ric‛at etmektedir. [Kirte] mıntıkasıyla Kabatepe arasında düşmanın yapacağı harekâtına karşı ta‛arruz etmek üzere hareket edecektir.

            Bu emri telakkî eder etmez alay aynı zamanda yola koyuldu. Saat 2.50’de muvâsalat ettiği Kocadere’nin şimâl sırtlarında Kabatepe istikâmetinden gelmekte olan bir atlıdan düşmanın Kara Yörük Deresi’nin şimâl-i şarki sırtlarına doğru ilerlemekte olduğu haber alındı. Aynı zamanda 27. Alay tarafında düşmanın sol cenâhına taarruz etmekte olduğu hakkında haber geldi. Ve takip olunacak istikâmet gösterilmek üzere bir atlı da gönderilmiştir. 

            Bundan evvel aldığım haber üzerine en ileride bulunduğum cihetle mezkûr sırtın eteklerinde tek tük düşman efrâdı görülmesi üzerine tabur kumandanları bi’l-celb vâdînin şimâl sırtlarında istikâmet karşımızda görülen Yeşil Tarla cebhe verilerek sûret-i şifâhide âtîdeki emir verilmiştir.

1 – Düşman karşımızdan ilerlemektedir.

2 – Birinci tabur sağda 27. Alayı’nın solunda ikinci tabur birincinin solunda ikinci taburdan iki bölük ihtiyâtta benim emrim altında bulunmak üzere düşmana ta‛arruz edecektir.

3 – Sağdan 27. Alay ile irtibât te’sîs olunacaktır.

4 – Sargı mahalli bu sırtın gerisindeki derede te’sîs edilecektir.

Bu hareketi alay yâverini göndermek sûretiyle fırkaya bildirilmiştir.

Alay saat 3’ten sonra da açılıp yayılmış ve harekât-ı ta‛arruziyeye başlamış idi. Bu esnâda fırkadan bir süvâri gelerek fırka kumandanlarını çağırdığını söyledi. Binbaşılara beyân-ı keyfîyet ederek fırka kumandanını görmek üzere nezdine gittim. Fırka Kumandanını Otuzdokuzuncu Topçu Alayı’nın ikinci taburunun işgâl ettiği mevzi‛in şimâlindeki sırtlarda buldum. Esnâ-yı râhda alay yâverinden âtîdeki emrin yazılmış bulunduğunu gördüm. Ve yâvere taburlardan aynı sûretiyle teblîğ edilmesini bildirdim. 

Saat 4.15 Sonra [16.15]

77. Alay ve 27. Alay Kumandanlıkları’na

– On Dokuzunu Fırka bütün kuvvetiyle 27. Alayla beraber karşımızdaki düşmana ta‛arruza devam edecektir. Gecenin hülûlüne kadar düşman tard edilemediği takdîrde istinâd ve ihtiyâtla birinci hatlar teksîf edilerek gece hücûmu icrâ olunacaktır. Bunun için alaylar tamamen hazırlandıktan sonra bana ma‛lûmât verecekler ve müttehiden hücûm emrini ben vereceğim.

 – 72. Alay sağ cenâh gerisinde ihtiyâttadır.

 – Ben sağ cenâhta cebel topçu taburunun yanındayım.

– Umûmî sargı mahalli Kocadere’nin içindedir.     

– Cebhâne kolları Kocadere’ye celb olunmuştur.

            Fırka kumandanının nezdine gittiğini beyân 57. Alayı’nın düşmanı denize dökmekte olduğunu ve ta‛arruz emrinin verilmiş idiği ve mezkûr emir mûcibince hareket olunması ve esnâ-yı râhda 27 inci Alay kumandanını da görerek tevhîd-i hareket edilmesi emir olunarak avdet ettim. 27 nci Alay kumandanını aradım. İkinci topçu taburuna sordum. Şimdi oradan müfârekat ettiğini söylediler. Fırka kumandanının tavhîd-i hareket ve sâ‛î hakkındaki emirlerinin avdet ederse teblîği beyânıyla alaya iltihâk ettiğim zaman alay Kara Yörük Deresi’ni geçmiş ve Albayrak ve Kanlısırt’a tırmanmakta bulunmuştu. Düşman dâimâ ric‛at etmekte olduğundan alay sâ‛at 7’de Kanlısırt’a düşman donanmasının şiddetli ateşi altında muvâsalat etmiş idi. Akşam hülûl etmekte bulunduğu hâlde ta‛arruza devam edilerek bidâyette 27. Alay ile irtibât te’sîs edilmişti. Avdetimden bu irtibâtın gâib edilmiş bulunduğu ve alay daha ziyâde sola gittiğinden birinci taburun ihtiyâta alıkoyduğu bir bölüğünün de bu maksadla sağ cenâha birinci hatta sürüldüğünü tabur kumandanı bildirdi. Yeşil Tarla’nın cenûb sırtlarına [Albayrak] muvâsalat olunduğu ve düşman kısm-ı küllîsine takarrüb edildiği zaman sağda bulunan 27. Alay da ateşe devam ediyor ve bu alayla irtibât muhâfaza olunuyordu. Gecenin hülûlü hasebiyle bir müddet sonra bu irtibâtın zâyi‛ edilmiş bulunduğu haber alındı. Gönderdiğin üç irtibâtın avdetlerinde alayı göremedikleri ve ilerilerinde kimsenin olmadığı muttasıl mitralyöz ateşi gelmekte olduğunu bildirdiler. Sâ‛at 11’de alay Yeşil Tarla’nın şarkına gelmiş düşmana hücûm mesâfesine yaklaşmıştı. Buraya gelinceye kadar iki taburdan şehîd ve mecrûh kesretle verilmesi hasebiyle kuvvet azalmış ve düşman alayın sol cenâhına fazla ateş etmesinden dolayı kuvvetin orada ziyâde olduğu anlaşılmış bulunduğundan ve yanımdaki emirberlerle fırkadan verilen iki süvâri atlısı mecbûren bulunduğum en ileri mevzi‛e kadar gelemediklerinden takvîye kıt‛ası taleb etmek ve buraya kadar harb safahâtını bildirmek üzere alay yâverini fırkaya sâ‛at 12’de [nısfü’l-leyl] gönderdim. Ve bu esnâda ihtiyâtta bulunan bölükleri birinci hatta takarrüb ve birinci hatta bulunan ve ormanlık dolayısıyla birinci hatta dağınık vaz‛îyette bulunan bölükleri intizâma koydum. Ve tabur kumandanlarından vukû‛ bulan istizâhımda hücûm mesâfesine varıldığını ve hücûm edebileceklerini bildirmeleri ve sağımızdan bu esnâda daha bundan biraz evvel ateşin kesilmiş bulunması cihetle hücûm emri verilmiştir.

Alay hücûmu icrâ etti. Fakat düşman bu hücûmu en ziyâde sağ ve soldan mitralyöz ateşiyle karşıladığı cihetle bu hareket netîce-i muvaffakîyet olamadı. O zaman sağ cenâhda birinci tabur tarafında bulunuyordum. Tabur kumandanı düşmanın kesîf olan ateşine karşı kendi ateşinin pek seyrek olduğunu ve mukâvemet edememekte bulunduğunu bildirdi. Takvîye kıt‛ası taleb edildiğinden sebât olunması lâzım geldiğini bildirdim. Efrâd esnâ-yı ta‛arruzda kısm-ı i‛zâmı çantalarına geçirilmiş olan küreklerini fundalık arâzîye gitmelerinden nâşî düşürmüş oldukları ve muhârebe ağırlığında bulunan kazma küreklerle de ağırlığın pek gerilerde kalması hasebiyle yetiştirelemediğinden orada siper vücûda getirilememiş ve aynı tabur kumandanı gâyet cüz‛î müddet sonra yanının sarılmakta olduğunu ve bir müddet daha orada kalırsa dûçâr-ı esâret olacağını bildirerek kat‛î bir emir verilmesini taleb etti. Fırkadan ve sağ cenâhtaki alaydan ma‛lûmât alamadığım ve gönderdiğim alay yâverinin de avdet etmemiş bulunduğundan sâ‛at 2’de taburların daha geride münâsib bir mevzi‛de ahz-ı mevki‛ etmelerini bu harekete sağdan kademe ile ibtidâr olunmasını teblîğ eyledim. Bu teblîgâtım üzerine birinci tabur çekilmeye başladı. Fakat bu hareketi pek ânî yapmış olması hasebiyle bizzât ben geride kalmadığımdan taburu bulamayarak ve ikinci tabur da bu taburun irtibâtı zâyi‛ ederek Kara Yörük Deresi’nde birinci taburun ikinci bölüğüyle dördüncü bölüğünden bulabildiğim 150 kadar nefer iki zâbiti ve bilâhare 27. Alay’dan tesâdüf ettiğim 3. Tabur Kumandanı Yüzbaşı İbrahim Efendi ile o taburdan bir iki zâbit ve müteferrik efrâdı taht-ı kumandama alarak oradaki sırtları işgâl için emir verdim ve tutturdum. Bu zamanda da fecr sökmüş ve ortalık aydınlaşmıştı. O zamana kadar ikinci taburun aldığı vaz‛îyetten haber alınamamış ve yâver de henüz avdet etmemişti. Bundan sonra keyfîyeti bizzât arz etmek üzere 27. Alay 3. Tabur Kumandanı orada bırakarak nezd-i kumandaniye gelinmiş ve berminvâl ma‛rûz-ı harb safahâtı arz ve ityân kılındığı bir anda birinci tabur kumandanının Kocadere’ye kadar çekilmiş ve elindeki askerin öteye beriye firâr etmesinden ve bunlardan bir kısmını toplamış olduğu hâlde bilâhare yine kaçtıklarından bâhis taraf-ı kumandaniye gönderilmiş iki parça kağıdını gördüm. Kumandanlıktan askerin toplanması ve bu bâbda iltizâm-ı şiddet olunması hakkında teblîğ ettiği emir üzerine Kocadere’nin şimâl-i garbîsindeki vâdîde birinci tabur kumandanıyla bir kısım askere tesâdüf ettim. Biraz sonra ikinci tabur kumandanı Kara Yörük Deresi cenûb sırtlarında ahz-ı mevzi‛ ettiğini haber vermek üzere nezdime geldi. O esnâda askerin toplattırılması ve i‛âde-i intizâm edilmesi mevzi‛de bulunanların orada kalması hakkında fırkadan teblîğ edilen emir üzerine her iki taburdan 400 kadar nefer toplanıldı.  

Bunlardan bidâyeten müretteb iki bölük teşkîl edildi. Bi’l-âhire mevâzi‛de bulunan diğer aksâm ile de diğer iki bölük teşkîl olunarak birinci tabur kumandanı Kocadere vâdîsinde yaralandığından ikinci tabur kumandanının kumandasında müretteb bir tabur teşkîl olunarak o gün yalnız iki bölük Kocadere’de geçirdi.

14/2/331 sâ‛at 5 evvelde 33. Alay Kumandanlığı’ndan istinsâh edilen âtîdeki emir alındı.

14-2-331 [27 Nisan 1915]

Kocadere Fırka Karargâhı

Ta‛arruz Emri

1 – 12 Nisan’da icrâ edilen ta‛arruz ile gemilerine çekilmeye mecbûr edilip tekrar karaya çıkan düşmanın dünki muvaffakîyetli ateşlerimizle de ziyâde sarsılıp kuvve-i ma‛nevîyesi tezelzüle uğradığını gördüm.

2 – Fırka aldığı iki alay piyâde bir cebel topçu taburundan ibâret kuvve-i imdâdîye ile düşmanı Cenâb-ı Hakk’ın inâyetiyle kâmilen tard ve teb‛îd etmek üzere bugün yeniden ta‛arruza geçecektir.

3 – 64. Alay sağ cenâhdan 57. Alayı’nın mevzi‛nden düşmanın sol cenâhı aleyhine ta‛arruz edecektir. 57. Alay [gece ilhâk edilen 77. Alay 3. Tabur’dan iki bölükle beraber] 64. Alay’ın ta‛arruza geçmesini müte‛âkib sağ cenâhımızın ihtiyâtını teşkîl ve 64. Alay harekâtını ta‛kîb edecektir.    

19. Fırka cebel topçu bataryası bu sağ cenâhdan ta‛arruz edecek piyâdelerimizin ileri harekâtını te’mîn ve bilhâssa düşmanın ihrâc noktasını ateş altına alacaktır.

4 – 27. Alay elyevm sağ cenâhda bulunan 72. Alay 3. Tabur ile beraber cebheden sağ ve sol cenâhımızın ta‛arruzuna iştirâk edecektir.

27’nci Alay Kumandanı bu 72. Alay 3. Taburunu eli altına alacaktır.

5 – 72. Alay: 27. Alayı’nın sol cenâhını temdîd ederek düşmanın sağ cenâhına ta‛arruz edecektir.

77. Alayı’nın birinci hattaki bölükler 27. Alayı’nın ta‛arruzuna iştirâk ve gerideki kuvveti de birinci hattına takarrüble 72. Alayı’nın harekâtını ta‛kîb ve takvîye edecektir.

6 – 33. Alay fırka ihtiyâtı olmak üzere emrim altında merkez gerisinde bulunacaktır.

19. Fırka ve 7. Fırka cebel bataryaları düşmanın cebhe ve sağ cenâhını şiddetle ateş altına alarak piyâdemizin [ileri hattını] te’mîn edecektir.

7 – Fırka karargâhı merkezde cebel bataryaları mevzi‛î civarında bulunacaktır.

Hâşîye:

Fırka sıhhîye bölüğü sargı merkezi ve cebhâne kolları Kocadere’dedir.

Bâlâdaki emir alındı: 14/2/331 [27 Nisan 1915] Sâ‛at 7.30’da 72. Alayı’nın ictimâ‛ mahalline gidildi. Mezkûr alay açıldı. Kara Yörük Vadisi’ni geçerek Kanlısırt’a tırmandığı bir zamanda takvîye ve sol cenâhının temdîdini taleb etti. Evvel emirde iki bölüğü takvîyeye ve cebhenin solunda bulunup vazîfesi hitâm bulan bölükle diğer bir bölük ihtiyât olarak sol cenâh gerisinde tahrîk edildi. Pek cüz‛î zaman mürûrunda bu iki bölük de 72. Alay’dan vukû‛ bulan taleb üzerine sol cenâh temdîd olundu. Şu sûretle ihtiyât kuvveti elden çıkarılmış bulundu. Düşman sol cenâhı tazyîk etmekte olmasına nazaran sâ‛at 8.45 evvelde fırkaya âtîdeki rapor gönderildi.

1 – 72. Alayı’nın soluna kademeli iki bölük sevk olundu. Kanlısırt işgâl olundu.

2 – Evvelce sol cenâh gerisindeki sırtta bulunan bölüğün vazîfesi kalmadığından ihtiyât celb edildi.

72. Alay K.

Bilâhare 72. Alay Kumandanlığı’na vârid olub tarafıma gönderilen âtîdeki emir vürûd etti.

Sâ‛at 11 Evvel [11.00]

19. Fırka Emri

72. Alay Kumandanlığı’na

Düşman her taraftan kaçıyor. Topçuların ateşi tanzîm edildi. İhtiyâtlarınızı ileri sevk ederek teslîm işâreti veren userâyı tutunuz.

19. Fırka Kumandanı

Bu emrin vürûdunda 72. Alay muvâsalat ettiği Kanlı Sırt’ta ateşin şiddetinden dolayı bütün cebhe tevakkufa mecbûr olmuş ve bu cebhenin sol cenâhı iyice za‛îflemişti. Düşman bu cenâha icrâ-yı tazyîk ediyordu. Âtîdeki rapor gönderildi.

Sâ‛at 12.30 Sonra [00.30]

19. Fırka Kumandanlığı’na

1– Düşman sol cenâhımıza yüklendiğini birinci hatta bulunan 72. Alay’dan bâ-rapor bildirildi. Kuvvetin nısfını sol diğer nısfını 72’nci Alay’ın takvîyesine verildi.

2 – İhtiyât olarak sol cenâh gerisinde bir kuvvetin bulundurulması ma‛rûzdur.

77. Alay K.

Bu rapor üzerine bir cevâb alınamadı. Harb cebhesi ve bilhâssa sol cenâh sebât edemeyecek bir hâle geldiğinden âtîdeki rapor fırkaya gönderildi.

Sâ‛at 2.20

19. Fırka Kumandanlığı’na

Elimdeki kuvveti bütün birinci hatta sevk ettim. Düşman sol cenâhımızı pek ziyâde tazyîk ettiği ve topçu ateşine aldığı cihetle telefâtın yerini tutmak üzere sola bir kuvvetin sevki lâzımdır.

77. Alay K.

Bu esnâda muhârebe bütün şiddetiyle devam ediyor. Düşman bahren ateş ettiği gibi Keltepe’ye çıkarttığı iki top ve mitralyözleriyle hattımızı yandan gâyet müessir ateş altına aldığı görülüyordu. Bu hâli şu raporumla da fırkaya arz ettim.

Sâ‛at 3 Sonra [15.00]

19.Fırka Kumandanlığı’na

1– Düşmanın sağı bizim sol cenâhımızda iki top ve makineli tüfengi vardır. Sol cenâhda ilerlendi. Yeniden muvaffakîyetin te’mîni için bir kuvvetin gönderilmesi ma‛rûzdur.

                        77. Alay K.

            Sol cenâh Yeşil Tarla’nın cenûbundaki Yeşildere’ye iki def‛a gittiği hâlde takvîye kıta‛âtının bulunmaması ve başka bir kuvvet sevk edilememesinden ikisinde de orada tutunamayarak avdete mecbûr kalmıştı. Takvîye gönderilmesi hakkında ilk rapordan sâ‛at 3.15 geçdiği hâlde hiçbir emir-i cevâp alınamamış olmasından âtîdeki raporda fırkaya takdîm edilmiştir.

Sâ‛at 3.45 Sonra [15.45]

19. Fırka Kumandanlığı’na

1– Hücûm emrinizi aldım. Bütün zâbitân çalışıyor. Ve bunu te’mîn için var kuvveti sarf ediyorum. Her şeyden sarf-ı nazar ne tam ne de bir şeyi arzû ediyorum. Yalnız muvaffakîyetin te’mîn ve idâmesi için buraya tâze bir kuvvetin sevkini ağlayarak istirhâm ediyorum.

77. Alay K.

Harbin bu safhasında takvîyeler dolayısıyla iki alay yekdiğerine karışmış ve harekât da sûret-i kat‛îyede tevakkufkârî olmuştur. Tebligât-ı mecrûh mikdârı kat be kat ziyâdeleşiyor. Ve avcı hatları sipere geliyordu. Sâ‛at 4. 50’de âtîdeki cevâb alındı.

77. Alay Kumandanlığı’na

33’üncü Alay sol cenâha iki tabur gönderiyorum. Karşınızdaki düşman çekilmiştir. Sol cenâhdan korkmayın. Gecenin hülûlünden evvel düşmana hücûm ediniz. Sağ cenâhı hücûm icrâ etti. Ve düşmanı kâmilen denize döktü.

Bu emir ateşin şiddet ve düşmanın oradaki mukâvemetinden nâşî kat‛îyen icrâ edilememiş ve sâ‛at beşde kâ-i makâm merhûm ve mefkûr Şevkî Bey kumandasında gelen ve ikinci taburuyla merkez üçüncü taburuyla sağ cenâhı takvîye eden 33. Alay olbâbdaki emir mûcibince boru ile hücûma kalkmış ve birçok def‛a tekrar edilmiş olduğu hâlde mezkûr alay da hemen erimişti.

Sol cenâh kumandanlığı kâ-i makâm mersûm Şevkî Bey tarafından der‛uhde edilmesi emr olunarak mersûm mûmâileyh kıta‛âtı ta‛arruz ve hücûma kaldırmış ise de eski vaz‛îyette hiçbir tebeddül olmamış ve fırkadan âtîdeki emir vârid olmuştur.

14/2/331 [27 Nisan 1915]

Sâ‛at 8 Sonra [20.00]

Topçu Mevzi’nden

Fırka Emri

1– Düşman kâmilen sâhile dökülmüştür. Vesâ’it irkâbiyesi kifâyet etmediğinden tamâmen kaçırılamıyor.

2– Gecenin zulmetinden istifâde ederek düşmanın yeniden kuvvet çıkararak ve döküntülerinitakvîye etmek ihtimâli vardır. Bunun için:

3– Tekmîl kıta‛ât hiçbir düşman fa‛âlîyeti kalmayıncaya kadar ta‛arruza gece dahî devam ederek sahilin taht-ı hâkimiyete alınmasını kat‛îyen taleb ederim.

4– Topçular zulmetü’l-leyle kadar kemâl-i fa‛âlîyetle ateşlerini devam ettirmekle beraber gece dahî istikâmetlerini tesbît ederek sâhile ateş edeceklerdir. Topçu ateşlerinin kesilmesi için düşman piyâde tüfenk sadâsı tamâmen kesildikten sonra olacaktır.                      

5– Her kıt‛a kumandanı bana vaz‛îyet hakkında sık sık rapor gönderecektir.

6– Ben düşmanın tamâmen imhâsına kadar topçu mevzi‛nde bulunacağım.

19. Fırka Kumandanı

Kâ’im-makâm

Bu emir üzerine cenâh kumandanlığı tarafından sâ‛at 9 sonrada tekrar hücûm emri verildi. Fakat kıta‛ât oldukları yerde kaldılar. Bir hatve bile ileri gidilemedi. Ve cenâh kumandanlığı tarafından kuvvetin za‛îfladığı beyân edildi. Ve merhûm mûmâileyh tarafından bulunulan mevzi‛de sebât edilmesi hakkında verilen emir üzerine 14/15 gecesi mevki‛de sebât olundu.

15 – 5 – 331 de yalnız 125. Alay 2. Tabur mıntıkaya takvîyeye geldi. Cenâh kumandanlığının emriyle alayın işgâl etmiş olduğu cebhe sâ‛at 4 sonrada bu tabura teslîm edilerek alay sağ cenâh gerisinde ihtiyâta alındı. Alayın bu sırtlarda birçok efrâdı diğer alaylara karışmış olduğu bi’l-âhire anlaşılmış ve bu iki taburun üç günlük sırtta iki şehîd 11 mecrûh zâbit ve gâ’ib ve şehîd olmak üzere [299] ve [355] nefer mecrûh vardır.

15/16 gecesi müdâfa‛a sûretiyle harb devam etti.

19 sabahı Şevkî Bey’in cenâhı teftîş esnâsında vukû‛-i şehâdetine mebnî cenâh kumandanlığı evvel emirde 72. Alay Kumandanlığı’na tevdî‛ edildi. Bi’l-âhire kıdemli olduğum anlaşılmış olmalı ki bana verildi. Bugün de müdâfa‛a sûretiyle düşmanla ateş te‛âtî olundu.

72. Alay ve 33. Alayla 125. Alay 2. Tabur’dan peyderpey birçok mecrûh ve şehîd düşmanın bi’l-âhire Keltepe ismi verilen tepeye yerleştirmiş olduğu evvelce de arz ettiğim toplarından vâki‛ oluyordu. Bu keyfîyeti müekkeden âtîdeki raporumla da arz ederek buna bir çâre-i taharrîsini ricâ ettim.

19. Fırka Kumandanlığı’na

16/2/331 [29 Nisan 1915]

Sâ‛at 11.20

1– Düşmanın bu gece Kabatepe ile Kocaçimen Dağı’nın arasında açık tepelerde [?] …….. …den ? metre ileride iki top mevzi‛î yaptırmadan ikişer tane top yerleştirmiştir. Oradan da ateş ediliyor.

2– Bizim topçumuzun deminden icrâ ettiği şarapnel ateşi kısa düşmektedir. Hatta piyâdemizin bulunduğu sırtın üzerine de misketlerin düştüğü yüzde doksan me’mûr ise de daha taburlardan bir ma‛lûmât alınamamıştır.

3– Düşmanın harb sefînelerinden başka beş büyük naklîye gemisinin önümüzde durduğu kayık ve şalopelerle sâhile gelip gittiği ve yelkenliler de erzâk veya mühimmât çıkararak yığmakta olduğu.

4– Topçunun bulunduğumuz sırtta mevzi‛ alması muvâfık değildir. Gerimizdeki yüksek sırtlarda mevzi‛ alacak olursa bir hüsn-i te’sîr yapar.

5– Askerimizin düşmanın ilerimizde bulundurduğu yeri [ki nordanfield ile döğmektedir] diğer makineli tüfenklerinden askerimiz pek çok zarar görmekte ve tekmîl yaralı ve şehîd gemi ve karadaki makineli tüfenk bölüğünden zarar görmektedir.

6– Ahvâl-i umûmîyede bir tebeddülât yoktur.

Bugün düşman burada ibrâz-ı fa‛âlîyet etmiş ve mıntıka sağ cenâhına bombardımanla karışık bir ta‛arruz teşebbüsünde bulunmuş ise de teşebbüsü akîm bırakılmıştır.

16-17/2/331 [29-30 Nisan 1915] sâ‛at 10 sonrada [22.00] fırka emr-i yevmîsi mıntıkaca 16-17/2/331 sâ‛at 11.10 sonrada alınmıştır.

17/2/331’de [30 Nisan 1915] mıntıka müdâfa‛a sûretiyle te’mîn edildi. Ve mıntıka sağ cenâhına düşmanın bomba atmak sûretiyle ta‛arruz teşebbüsü akîm kaldı.

Fırkaya mıntıkanın vaz‛îyeti hakkında şifâhen arz-ı ma‛lûmât etmek üzere ba‛de’z-zevâl sâ‛at [2] de fırka kumandanı nezdinde bulunmak üzere emir aldım. Ve bu sâ‛atte fırka kumandanı nezdinde bulunarak mıntıkanın vaz’îyeti hakkında îzâhât-ı lâzime verdim. Düşmanın topçu mevzi‛ni harita üzerinde [tetkik]ettim. Fırka kumandanlığı tarafından topçunun karada yerleştirilmiş olduğuna ihtimâl verilmeyerek torpidolardan atmakta olduğu beyân edildi. Ve orada şifâhen aldığım emir üzerine mensûb olduğum alay Kabatepe’deki 27. Alay 3. Taburu’nu tebdîle me’mûr edildi. Mensûb olduğum kıt‛a 17-18/2/331 [30 Nisan/1 Mayıs 1915] sâ‛at 1. 30’da …….Kabatepe’ye muvâsalat ve sâ‛at 3’e kadar devir ve teslîm mu‛âmelesi yapılarak telefonla fırkaya ma‛lûmât verildi.

Burada üç bölük Kabatepe ve bir bölük Palamutluk’ta olmak üzere tertîbât ahz olundu.

18, 19, 20’de düşmanın denizden ara sıra Kabatepe’ye ateş açmasıyla ve sükûnetle geçirildi.

21/2/331 [4 Mayıs 1915] 4.30 evvelde [04.30] düşman iki zırhlı ve sekiz torpidosuyla Kabatepe’yi bombardıman etti. Ve sandallarla bidâyeten [200]’den fazla asker çıkardı. Siperlerde bulunan efrâdımızın mukâvemetleriyle saat 8 evvele kadar devam eden bu harbde kâmilen tard ve def‛ edildi. Bu harbde askerin siperde bulunmasına nâşî 11 mecrûh ve 3 şehîd verildi. Düşmandan alınan silahlarla bomba, dinamit ve sâir mevâd-ı infilâkîye fırkaya gönderildi. Tel örgüleri düşman tarafından tahrîb edilmiş olduğu hakkında iş‛ârıma cevâben istihkâm alayının mesuliyetinde ve tel örgüsünün mevcûd olduğundan gönderilecek idi.(?)

22/2/31[5 Mayıs 1915]: Sükûnetle geçti.

23/2/31 [6 Mayıs 1915]: de Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’ndan aldığım emirle alayın Zeytinlik’te bulunan 11 inci fırkanın emr-i kumandasına verilmiştir. Ve bilâhare fırkadan da bu yolda emir almıştır.

77. Alay K.

Binbaşı Sâib

Ayrıca Kontrol Et

Gelibolu (2005)

“Gelibolu”, Yönetmenliğini Tolga Örnek’in yaptığı, Çanakkale Cephesini konu alan bir belgesel filmdir. Belgeselde cepheye hem …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.