Cumartesi , Aralık 7 2019
Anasayfa / Makale

Makale

CEPHE GERİSİNDE JANDARMA

Birinci Dünya Savaşı öncesi seferberliğin ilanıyla beraber Sabit Jandarma Birlikleri mevcudunun üçte ikisiyle Seyyar Jandarma Birlikleri kurulmuştur. Yeni kurulan Seyyar Jandarma Birlikleri; Demiryolu Koruma Birlikleri, Kıyı Koruma Birlikleri ve Seyyar Jandarma Tabur ve Alayları olarak üçe ayrılmıştır. Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla beraber Seyyar Jandarmalar, Ordu birlikleriyle beraber birçok cephede vatan …

Daha Fazla

Birinci Dünya Harbinde Türk Cephelerindeki Harekâtın Sevk ve İdaresinde Yapılan Bazı Olumsuz Uygulamalar Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Cemal Akbay, Birinci Dünya Harbinde Türk Cephelerindeki Harekâtın Sevk ve İdaresinde Yapılan Bazı Olumsuz Uygulamalar Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Yay. Haz. Kübra Beşkonaklıoğlu, Askeri Tarih Bülteni, Yıl 13, Şubat 1988, Sayı 24, Ankara. Em. Tuğg. Cemal AKBAY 1. BİRİNCİ DÜNYA HARBİ’NDEKİ TÜRK SEFER PLANINA GÖRE, TÜRK CEPHELERİ’NDEKİ HAREKATIN SEVK VE …

Daha Fazla

Harb-i Umumide Osmanlı Cepheleri ve Vâkayi

Çanakkale Cephesi Erkan-ı Harbiye Binbaşısı Mehmet Emin, “Çanakkale Cephesi”, çev. Atilla Can Akarcalı, Harb-i Umumide Osmanlı Cepheleri ve Vâkayi (1330 – 1334), Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası, 1 Teşrin-i Evvel 1338, s.65-76. İlk harp senesi: 20 Teşrin-i Evvel 1330’da Bahr-i sefid boğazının medhal tabyalarını on dakika kadar bombardıman etmek suretiyle fiilen …

Daha Fazla

Harb-i Umumide Yavuz’un Çanakkale’den İlk Defa Geçişi

H. Sami, “Yavuz’un Çanakkale’den İlk Defa Geçişi”, Çev. Gülper Ulusoy, Risâle-i Mevkûte-i Bahriye, C. 6, S. 2, Kânûn-ı Evvel 1335 [1919]. Bu Harb-i Umuminin bidayetinden nihayetine kadar gördüğü işler ve bilhassa bu harb-i umumiye bizimde girişmez ve ondan şekil malumiyle çıkışmaz dolayısıyla “Goeben” hatt-ı harp kruvazörü pek çok dedikoduya sebep …

Daha Fazla

Çanakkale Boğazı’ndan Çıkılabilir mi?

İşte bir su’âl ki zihinler pek çok işgal etmiştir. Kahpe düşmanın bu mehr-i kadim ve meşhur pişgâhında bir mu’tâd hezimeti ile neticelenen bir nümayiş icra etmesi bu mesele üzerine teceddüd-i bahs ve münazarayı mûcib oldu. İstanbul’da bile en ufak bir vak’ayı büyük bir kil ve kale vesile-i ittihaz edenlerin himmetiyle …

Daha Fazla

Büyük Harpte Deniz Sevk ve İdaresi ve Kara ile olan Alakası

Yazan: Kur. Öyzb. İhsan ÖZGİL Bin dokuz yüz on dörtte Alman umumi hareket planında kara ve deniz sevk ve idare unsurları yekdiğeriyle tamamen telif edilmiş değildi. Yalnız her iki büyük sevk ve idarenin umumi mahiyeti ve vazifeleri biliniyordu. Harbin başlangıcında İngiliz donanmasının aldığı operatif vaziyet, tasarlanan Alman deniz harekât planının …

Daha Fazla

1914 Senesinden 1916 Senesine Kadar Balkan ve Türkiye’de Büyük Harp

[Alman Arşivinin Eserinden] 1915 EYLÜL’E KADAR SİYASİ VE ASKERİ VAZİYETİN İNKİŞAFI[1] Büyük Harbin Başlangıcında Balkanda Vaziyet ve 1914 Eylül Ortasına Kadar Geçen Hâdiseler 1914 Yazına Kadar Olan Vaziyet: 1912 ve 1913 senelerinde meydana gelmiş olan Balkan Harbi, Avrupa’nın cenubu şarkisindeki vaziyeti esaslı surette değiştirmiştir. Rusya’nın muzaheret ve tesiri altında birleşmiş …

Daha Fazla

Piyade Mecmuası Arıburnu Muharebelerinin İlk Günü (Bir Bölüğün Harekâtı)

Nakleden: Kaymakam Bayraktaroğlu Rasim Arıburnu ihracının ilk anına ait olmak üzere kıymetli bir vesika tesadüf eseri olarak elime geçti. Bu mıntıkada ilk günden itibaren nihayete kadar cereyan eden bütün muharebelere iştirak etmiş pek çok vak’aların şerefli kahramanı bulunan bir arkadaşın hatıra defteridir. Bunun (12/Nisan331) gününe ait kısmını Cumhuriyet ordusunun, hasseten …

Daha Fazla

Seddülbahir’de Türklerin İlk Şanlı Müdafaası

12 ve 13 Nisan 331 Vakayi’i 12 Nisan 331 sabahı 9’uncu Piyade Fırkası  “Gelibolu” Şibh-i Ceziresi’nin kısm-ı cenubisinde sevahilin[1] tarassud[2] ve muhafazası vazifesiyle bulunuyordu. Bu fırkaya mensup 27’nci Alay “Arıburnu” mıntıkasında, 26’nci Alay “Kirte” mıntıkasında, 25’nci Alay ihtiyat olarak “Sarafim Çiftliği” inde idi. Bu çiftliğin cenubunda da fırkanın üç sahra …

Daha Fazla