Perşembe , Haziran 13 2024

25 Nisan/17 Mayıs 1915 Tarihleri Arasında 9. Tümen 3. Tabur Sahra Topçusu’na Ait Muharebe Tutanakları

15/5/331

Suyatağı

On Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na

Sahrâ topçu dokuzuncu alayın üçüncü cebel taburunun bidâyet-i harbden Mayıs’ın dördüncü gününe kadar emr-i kumandanileri üzerine tutulan harb takrîri merbûten takdîm-i kumandanileri kılındığı ma‛rûzdur.

9. Alay 3. Tabur Cebel ve Sağ Cenâh Topçu Grubu K.

Binbaşı

(İmza)

Sahrâ Topçu 9. Alay 3. Tabur Cebel Muhârebe Takrîri

11-12/2/331 [24-25 Nisan 1915] sabaha kadar taburumun Yedinci Bataryası Arıburunu’nda cenûb-i şarkî sırtında [Kanlı Sırt’ta], Sekizinci Bataryası tabur karargâhı Çamburnu’nda bulunuyordu. Mezkûr günün sabahı düşmanın Kabatepe cenûb taraflarına ciddi bir ihrâc teşebbüsü anlaşılmış olduğundan almış olduğum emir üzerine 27. Alay Kumandanı Şefîk Bey’in nezdine gitmek üzere Çamburunu’ndan sür‛atle hareketle beraber sekizinci bataryamın dahî Kabatepe istikâmetine hareket edip 27. Alay’a iltihâkını emir eyledim. Şefîk Bey’i Kemalyeri sırtlarının gerisinde buldum. Ve fîlhakîka düşman Arıburunu’ndan karaya çıkmış olduğu görüldü. Bir taraftan Şefîk Bey kıta‛âtı ileri sürmekle iştigâl ediyor ve bir taraftan sekizinci batarya için mevzi‛e intihâb etmekliğimi emir ediyordu. Sekizinci bataryanın vürûduna intizâr ettiğim bir sırada Kanlısırt’ta mevzi‛de bulunan düşmanın baskınına uğrayıp üç topu mevzi‛de kalan yedinci batarya bir topuyla bulunduğum mevki‛e geldi. Mezkûr top derhâl açıkta ta‛bîye edilerek Kanlısırt’ın ilerilerine kadar gelmiş olan düşman piyâdesine şiddetle ateş açıldı. Aynı zamanda düşman açıkta ilerlediğinden birçok zâyi‛ât verdiği görülüyor idi. Aradan cüz’î bir zaman sonra sekizinci batarya dahî vürûd edip mezkûr topun soluna ta‛biye edildi. Beş topla mütemâdî bir sûrette düşmana şiddetli ateş edilerek devam ediyordu. Bu sûretle düşman eline geçen toplar bu ateş sâyesinde tahrîbe imkân verilmiyordu. Yirmiyedinci Alay’ın savlet-i kahramanâne ve hücûm fedekârânesi sâyesinde düşman Kanlısırt’ın ilerilerini terk ile elan bulunduğu mevki‛e kadar çekilmeye mecbûr kalmıştı. Gerek bervech-i ma‛rûz açılan şiddetli ateş ve gerek Yirmiyedinci Alay’ın savleti sâyesinde toplar tahrîb edilmeden mevzi‛î 27. Alay tarafından işgâl edilmiş ve mezkûr topları istirdâda muvaffakîyet hâsıl olmuştur. Bu bâbda taburumuz zâbitânından Mülâzım Kemal ve Şevket Efendilerin gayretleri şâyân-ı tezkârdır.

Mezkûr günün akşamı yedinci bataryanın bir topu ile sekizinci batarya [Şefîk Bey’in ol bâbdaki emr-i şifâhîsi üzerine Kocaçimen silsilesinde 39. Alay 3. Tabur’un civarına] ahz-ı mevzi‛ ettirildi.

13/2/331 [26 Nisan 1915] sabahı Suyatağı’ndan düşmana yandan ateş edildi. Düşmanın fevke’l-hadd bir donanma ateşine ma‛rûz kalındı. Bu kadar devam eden şiddetli bir ateşte lede’l-hamd yedinci bataryanın dürbün kolunun kırılmasından başka bir zarar hâsıl olmadı. Yine mezkûr tarihte 72. Alay Kumandanı Binbaşı Münir Bey’den alınan emir üzerine sekizinci batarya 27. Alay piyâdesinin gerisinde mevzi‛ almak üzere Kemalyeri’ne gönderildi. Yine yevm-i mezkûrda istirdâd edilen üç toptan ikisi Kocaçimen silsilesindeki bataryasına iştirâk ettirildi. Topçu ateşi mütemâdî devam ediyordu. Tarafeyn siper yakmakla meşguldü.

14/2/331 [27 Nisan 1915] şiddetli bir piyâde ateşiyle beraber topçu ateşi ve siper hafriyâtı devam ediyor idi.

15/2/331 [28 Nisan 1915] tarihinde 19’uncu Fırka Kumandanlığı’nın emriyle Kemalyeri’nde müteşekkil taburun sekizinci ve 7. Alay 3. Tabur yedinci bataryalarından ibâret bulunan ikinci gruba topçu kumandanlığına ta‛yîn edildim. Bu tarihte piyâdeye büyük bir hücûm yaptırıldı. Hücûm-ı mezkûr 16/2/331 gecesi de devam ederek Merkez Tepe’nin şimdiki şark mâilesi tutulmuştu. Grubun mıntıkası Merkez Tepe ile Boyun Noktası’nın bir kısmı idi.

16/2/331 [29 Nisan 1915] tarihinde Kocaçimen’deki yedinci bataryanın bir takımı 180 Râkımlı Tepe’nin şarkına gönderildiği ve diğer topun 39. Alay 3. Tabur cebhe[sine] ilhâk ettirildiğinden mezkûr batarya kumandanı Sadık Efendi’yi şinayder 8. Bölük Kumandanlığı’na ta‛yîn ettim.

17/2/331 [30 Nisan 1915] sağ cenâhımızda bulunan 57. Alay 3. Tabur ve 64. Alay 1. Tabur kendiliklerinden hücûma kalkarak düşmanı derelere dökmüşlerdir.

Düşman piyâde ve topçu ateşlerimizle fevkü’l-hadd zedelenmiştir. Mezkûr gün de ateş kemâl-i şiddetle devam ediyordu.

18/2/331 [1 Mayıs 1915] sâ‛at 5’te her topçu grubu kendi mıntıkasına şiddetli ateş ediyordu. Mezkûr sol cenâh hücûm, sağ cenâh düşmanı ateşle işgâl edecekti. Arâzînin ta‛arruza gayr-i müsâ‛id olmasından dolayı netîce-i kat‛îye elde edilememişti.

19/2/331 [2 Mayıs 1915] devamlı bir piyâde ve hafîf bir topçu ateşi. Tutulan siperler tahkîm ediliyordu.

20/2/331 [3 Mayıs 1915] piyâde ve topçu ateşi devam. Siperler takvîye.

21/2/331 [4 Mayıs 1915] sabahı düşmanın [200] kişilik bir kuvveti Kabatepe eteklerine tırmanmış ise de 77. Alay tarafından püskürtülmüştür. Yevm-i mezkûrda piyâde hafîf topçu ateşi berdevam.

22/2/331 [5 Mayıs 1915] ateş devam. Taraf takrîbe ateşi. Hafîf topçu ateşi.

23/2/331 [6 Mayıs 1915] düşmanın Yeşil Tarla gerisinden ilk olarak kara topçusu gözükmüş ve iki def‛a Kanlı Sırt’taki siperlerimize endâht etmiş ise de grublar tarafından açılan ateşle susturulmuştur. Ateş [piyâde ve topçu] devam.

23-24/2/331 [6-7 Mayıs 1915] tarihinde topçu kumandanı Halid Galib Bey’in emriyle grubun sekizinci bataryasından bir takım Kemal Efendi’nin kumandası altına verilerek Ondördüncü Piyâde Alayı kumandanının göstereceği mevzi‛e girmek üzere ileri hatta gönderildi.

24/2/331 [7 Mayıs 1915] tarihinde 140 kişiden mürekkeb bir fedâî müfrezesi sol cenâh karşısında Kanlı Sırt’taki düşman siperine gece hücûm edilmiş ise de muvaffakîyet elde edilememiştir.

Yevm-i mezkûr gurub vaktinde bütün topçu grubları Kanlısırt’taki hücûmu mutasavvir sipere ateşini tevhîd ve bir müddet devam etmedi.

25/2/331 [8 Mayıs 1915] gecesi sağ cenâh kuvvetlerimiz düşman siperlerine hücûm ederek düşmanı tard ve siperler işgâl edilmişti. Yevm-i mezkûrda kezâ ateş bir müddet şiddetli devam eylemişti.

26/2/331 [9 Mayıs 1915] devam. Hafîf topçu ateşi.

27/2/331 [10 Mayıs 1915] kezâ

28/2/331 [11 Mayıs 1915] kezâ

29/2/331 [12 Mayıs 1915] kezâ

30/2/331 [13 Mayıs 1915] de grubda mevcûd sekiznci bataryanın bir takımı [alınan emr-i şifâhî üzerine] tebdîl-i mevzi‛ eden sahrâ bataryasının – Kabatepe’nin gerisindeki mahalline – yerine gönderildi. Sekizinci batarya yerine tebdîl-i mevzi‛ eden sahrâ bataryasının arâzînin gösterdiği müşkülâttan çıkamamasından dolayı eski mevzi‛ne gece sâ‛at 5’i 15 geçe sekizinci bölüğün bir takımı gruba avdet etmiştir. Yevm-i mezkûrda hafîf bir topçu ateşi devam etmiştir.

1/3/331 [14 Mayıs 1915] devam. Hafîf topçu ateşi.

2/3/331 [15 Mayıs 1915] düşman sağ cenâhımıza baskın sûretiyle hücûm eylemiş ise de püskürtülmüştür. Yevm-i mezkûrda devamlı topçu ateşi ve piyâde ateşi olmuştur.

3/3/331 [16 Mayıs 1915] devam. Düşman sağ cenâh ve cebhemize müte‛addid hücûmlar yapmış ise de hayli telefât ile püskürtülmüştür. Yevm-i mezkûrda gece bir müddet endâht edilmiştir.

4/3/331 [17 Mayıs 1915] gündüz hafîf bir topçu ateşi. Gece piyâde ateşi kesb-i şiddet ederek verilen emir üzerine topçu grubları endâht etmiştir.

Hâşîye: Efrâda bidâyet-i harbden bugüne kadar sıcak yemek yedirilmiştir.

Taleb buyurulan muhârebe takrîri arz ve takdîm kılınır. Fî 15 Temmuz sene 331

Sağ Cenah Cebel Grubu K.

Binbaşı

(İmza)

Ayrıca Kontrol Et

Bir Şehit Annesinin Mektubu

Huzûr-ı Âlîlerine Kumandan Beyefendim, Evvela arz-ı ihtiramat eylerim: Binaenaleyh oğlum Ömer Onbaşı’nın şehid olduğuna dair …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.