Mayıs/Haziran 1915 Tarihleri Arasında Çeşitli Yazışmalar

1-3-331 [14 Mayıs 1915]

Maltepe Karargahı’ndan

Beşinci Ordu Kumandanlığı’na

Şimal Grubu’nun aldığı mıntıkaya göre Kumtepe’ye kadar sahilin muhafazası pek müşkil olduğu ve Kumtepe ve civarıyla zaten cenub grubuna daha ziyade taalluku bulunduğu cihetle Çamtepe dahil olmak üzere cenub kısmının kamilen şimal grubundan ayrılmasına emir ve müsa’ade buyrulması müsterhemdir.

3. Kolordu ve Şimal Grubu Kumandanı

                                                                                             (Esad)

Beşinci Ordu Kumandanlığı’na

Bugün Arıburnu cephesinde kalavvel top ve tüfenk ateşleri hafif surette devam etmiştir. Öğleden sonra saat yedi buçuk raddelerinde Arıburnu’dan birçok piyade kuvvetlerinin düşmanın sağ cenaha doğru çıkartmakta olduğu Kabatepe Müfrezesi ile raporundan bildirdiği ma’ruzdur.

1-3-331 [14 Mayıs 1915]

3. Kolordu ve Şimal Grubu Kumandanı

  Esad

5-3-331 [18 Mayıs 1915]

Kabatepe

Numara 3

Şimal Grubu Kumandanlığı’na

19. Fırka Kumandanlığı’na

1-Vaziyette tebeddül yoktur. Yalnız sefa’in-i harbiye ve torpidolar suret-i da’imede hareket üzere bulunmuştur.

2- Akşama doğru Kabatepe önünde bulunan harp gemisi Kabatepe’ye birçok tesirsiz ateş endahtında bulunmuştur.

Kabatepe Müfreze Kumandanı

Binbaşı Saib

Şimal Grubu Kumandanlığı’na

Altıncı Alay fırkaya iltihak etmişdi. Başka bir vazife aldığı haber alındı. Fırkanın elinde ihtiyatı yoktur. Alay 47’nin sağ cenahı Yeşil Tarla’nın şimalinde düşmanın sağ cenahındaki tepecikte olan iki mitralyöz ateşinden mütessir olduğu için ilerleyemiyor. Bu mitralyöz mevzi’i topçuya dövdürülecektir. Mamahfih her ihtimale karşı elde bir ihtiyata lüzum-ı kati vardır. 33. Alayla Kara Yörük Vadisi’ne tahrik ile alay kumandanı bana müracaat etmesi lüzûmunun emir buyrulması mecbûrdur.

5-3-331 [18 Mayıs 1915]

Saat :9.35

16’ncı Fırka Kumandanı

  Miralay Rüşdü

Kanlısırt

5/6-3-31 [18-19 Mayıs 1915]

Kabatepe Müfreze Kumandanlığı’na

Emir süvari ile gönderilmektedir. Umumi harekete iştirâk edecek olan birinci tabura a’id emir ber vech-i atidir. Kabatepe müfrezesine mensub taburun düşmanın en sağ cenahına karşı Kabatepe istikametine doğruca ilerleyeceği düşmanın nazar-ı dikkatini kendi üzerine celb etmek ve onu mevzi’inde tesbit eylemek için öğleden evvel saat üçte harekete başlayacaktır. 47. Alay ile mezkûr tabur irtibat te’sis edecektir.

                                                                                         16. Fırka Kumandanı

                                                                                                 Miralay Rüştü

6.3.331 [19 Mayıs 1915]

Kolordu Kumandanlığı’na

            9. Fırka 57. Alay henüz siperlerinden bir hatve ilerlememiştir. 14. Alay’dan iki bölük düşman siperlerine girmiştir. Şimdiki tekmil kuvvetlerimle Boyun ve Merkez siperlerine hücum edeceğim.

5.  Fırka Kumandanı

                                                                                     Ka’im-makam Hasan Basri

6.3.331 [19 Mayıs 1915]

Saat 5.40 Evvel [05.40]

Cesarettepe Karargahından

180 Rakımlı tepe cenûbî şarkisinde

Fırka taarruz mevkisinde

Şimal Grubu Kumandanlığı’na

On Dokuzuncu Fırka heyet’i umumiyesiyle cebhesinde bulunan düşman mevazi’i işgal edilmiştir. Yalnız Beşinci Fırka Merkeztepe ve Boyun Noktası’nı düşman mevazi’ine hücum eylemekte bulunması fırkamızın harekâtına te’hir edemiyor. Rica ederim mezkûr fırka ateş himayesiyle işgal etmeyip gerideki kıta’atıyla birinci hattı takviye ederek karşıdaki düşman siperlerini iskat için kuvvetçe mu’avenete ihtiyaç varsa bana bildirsin.

6.3.31 [19 Mayıs 1915]

Saat: 9. 45

Şimal Grubu Kumandanlığı’na

Kemalyeri’ndeki topçu bizim kıta’atın gerisini ateş altında bulunduruyor. Fırka karargahından üç neferi şehid ve iki mekkâreyi telef ettiği endahttan fa’ide yerine zarar hasıl oluyor. Vaktiyle endaht etmesi için emr buyrulması.

                                                                                16. Fırka Kumandanı

                                                                                     Miralay Rüştü

7.3.331 [20 Mayıs 1915]

Saat:10.35

3. Kolordu Şimal Grubu Kumandanlığına

1- Arıburnu önünde durmakta olan sefineden sabit balon uçurulmuştur.

2- Mesantepe istikametinde bulunan bir zırhlı Arıburnu’nu bombardıman etmekte olduğu Jandarma Taburu Kumandanlığı’ndan yazıldığı ma’ruzdur.

Anafartalar Mıntıka Komutanı

Ka’im-makam Ahmet Hamdi

8.3.331 [21 Mayıs 1915]

Saat: 6.45 Sonra [18.45]

Şimal Grubu Kumandanlığı’na

Madde 1: Arıburnu istihkametinde düşmanın iki zırhlısı, Mestantepe istihkametinde iki zırhlısı, Lalatepe istihkametinde bir zırhlısı, Mu’arız Körfezinde bir torpidosu bulunduğu Jandarma Taburu kumandanlığından bildirilmektedir.

Madde 2: Sabahleyin saat 10.20 evvelde ve akşam saat 6.20 sonrada Anafarta üzerinden düşman tayyaresi geçtiği görülmüştür.

Madde 3: Lehü’l-hamd mıntıkada başka vuku’at olmadığı

Madde 4: Yedi numroile düşmanın sol cenahta olduğu vaz’iyetine dair keşif tayyareleri raporu 8.3.331 saat 6.30 sonrada süvari-i mahsusuyla zât-ı kumandanlarına ve On Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na da sureti takdim kılındığı ma’ruzdur.

Anafarta Mıntıka Kumandanı

Ka’im-makam (Ahmet Hamdi-İmza)

Kanlısırt

10.3.331[23 Mayıs 1915]

Şimal Grubu Kumandanlığı’na

            Dün akşam 47. Alay cephesinde düşman tarafından atılan beş bombadan 25 mecrûh 2 şehid vâki oldu. Gece düşmanın bir kısım kuvveti avcı halinde siperlerimize doğru yaklaşmak istedi. Keşif kolumuzla müsademe etti. Üç neferimiz mecrûh oldu. Vaktinde açılan ateşle def’ edildi. Sağ cenah siperlerini takviye etmekte olan düşmanın ateşle ameliyatının men’ine çalışılmaktadır.

Kabatepe önünde karaya oturan düşman zırhlısına topçularımız tarafından icra edilen endahtta birkaç şarapnel isabet etti. Başka bir hadise olmadı.

16. Fırka Kumandanı

Miralay Rüştü

10.3.331 [23 Mayıs 1915]

Saat 7.00 Sonra [19.00]

Şimal Grubu Kumandanlığı’na

19. Fırka Kumandanlığı’na

            Düşmanın bir harp gemisi Kabatepe önüne oturmuş diğer bir harp sefinesiyle iki torpido ve nakliye gemileri kurtarmak üzere çalışıyorlar. Bordolar üzerindeki efrada ateş edilmesi topçulara tebliğ olunduğu ma’ruzdur.

Kabatepe Müfreze Kumandanı

Binbaşı (Saib -İmza)

Kanlısırt

11.3.331 [24 Mayıs 1915]

Saat: 2.10 Sonra [14.10]

Şimal Grubu Kumandanlığı’na

1-Ale’l-umum vaz’iyette bir tebeddül yoktur. Yalnız siper hazır edilirken bir nefer şehid ve sekiz nefer de mecrûh olmuştur.

2- Dün topçu alay sahra bataryalarıyla ve Kabatepe civarından tarassud etmek şartıyla düşmanın ihraç iskelesi ve ihtiyatlarını mü’essir surette ateş altına almıştır.

            Küçük Arıburnu civarında düşmanın tekmil cephane ve erzakı müdehher olduğunu topçu alayı keşif etmiştir. Topçu alayı civarında mevzi’ almış olan obüs bataryası tamamiyle buraları dövebiliyorsa da dânesi olmadığı ve mezkûr bataryaya 500 kadar dâne verildiği surette pek kâfi netice istihsal edileceği Topçu Alay Kumandanlığı’nın raporuna atfen arz olunur.

16. Fırka Kumandanı

Miralay Rüşdü

13.3.31 [26 Mayıs 1915]

Saat: 9.40

Şimal Grubu Kumandanlığı’na

Düşmanın Arıburnu ile Kabatepe açıklarında iki torpidosu hareket halindedir. Bir büyük nakliye sefinesi cenûbdan açıklara gelmiş ise de yanınabir torpidonun takarrubu üzerine İmroz Adası sahilindeki diğer sefa’ine iltihak etmiştir. Yalnız sahilden uzakta 4 küçük nakliye sefinesi bulunmaktadır.

Kabatepe Mıntıka Kumandanı

Ka’im-makam İrfan

14-3-331 [27 Mayıs 1915]

Saat 12.07

Şimal Grubu Kumandanlığı’na

            Bugün sabah Seddülbahir’de İngilizlerin Majestik zırhlısı batmıştır.

Kumandan Emriyle

5. Ordu Erkan-ı Harp Reisi

(İmza)

24.3.331 [6 Haziran 1915]

Adanabayırı

Sa:8.00 Sonra [20.00]

Şimal Grubu Kumandalığı’na

Düşmanın (v), (h) siperleri gerisinde 47. Alay kıta’atı tarafından keşf edilen bomba endaht mahalli sahra bataryalarımız tarafından ateşle dövüldü.

            Ateşleyen mermilerden 7-8 tanesi bomba atılan mahalle isabet etmiş ve yirmi metre arzında bir siper kısmı tahrip edilmiştir. Alınan tahrip edilip edilmediği keşf edilememiştir. Bundan başka şayan-ı arz bir vuku’at olmamıştır.

16. Fırka Kumandanı

Miralay Rüştü

Ayrıca Kontrol Et

Bir Şehit Annesinin Mektubu

Huzûr-ı Âlîlerine Kumandan Beyefendim, Evvela arz-ı ihtiramat eylerim: Binaenaleyh oğlum Ömer Onbaşı’nın şehid olduğuna dair …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.