18/21 Mart 1915 Tarihleri Arasında 19. Tümen’e Ait Muharebe Tutanakları

Tarihi: 5/1/31 [18 Mart 1915]

Saat: 3.25 Öğleden Sonra [15.25]

Kabatepe’den

19. Fırka Kumandanlığı’na

Şimdi Muarız’dan bir torpido çıkarak Kabatepe’ye doğru ilerlemekte olduğu ma’ruzdur.

27. Alay 2. Tabur Kumandanı

Binbaşı İsmet

Tarihi: 5/1/31 [18 Mart 1915]

Saat: 4.00 Ba’de [16.00]

Vürudu: 3.40 Ba’d [15.40]

Kirte’den

19. Fırka Kumandanlığı’na

Boğaz dâhilinde bulunan on zırhlı bombardımana devam etmektedir. Tekke Burnu’ndan Seddülbahir’e kadar sekiz zırhlı ile altı torpido bulunduğu ma’ruzdur.

Sol Yan Müfreze Kumandanı

Binbaşı Kadri

Tarihi: 5/1/31 [18 Mart 1915]

Saat: 7.40 Ba’d [19.40]

Vürudu: 4.00 Ba’d [16.00]

Gelibolu’da Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’na

Maydos’dan

On düşman zırhlısı ve torpidoları Tenger ve Erenköy sırtlarına endaht suretiyle bombardımana devam etmektedir. Torpil tahrip sefa’ini hal-i faaliyettedir.  Neticesi ayrıca arz kılınacaktır.

19. Fırka Kumandanı

Ka’im-makam M. Kemal

Telefonla Gelibolu’da Sadi Efendi yazılmıştır.

Tarihi: 5/1/31 [18 Mart 1915]

Saat: 6.45 Ba’d [18.45]

19. Fırka Kumandanlığı’na

Kabatepe’den

Bade’z-zevâl saat 3.30’da bir bacası kırılmış bir zırhlı medhalden çıkarak Limni istikâmetine gittiği diğer sefa’in-i harbiye kâmilen medhalde olup ufukta ve medhal dışarısında bir şey görülemediği maruzdur.  

27. Alay 2. Tabur Kumandanı

Binbaşı İsmet

Tarihi: 6/1/31 [19 Mart 1915]

Vürudu: Kable’z-zeval 6.45 [06.45]

19. Fırka Kumandanlığı’na

Kocadere’den

Beş nakliye gemisi bir zırhlı bir kruvazör Dedeağaç cihetinden gelerek İmroz açıklarına doğru gittikleri Arıburnu’ndan bildirilmiştir.

Sağ Yan Müfreze Kumandanı

Ka’im-makam M. Şefik

Tarihi: 6/1/31 [19 Mart 1915]

Vürudu: Kabl 7.10 [07.10]

19. Fırka Kumandanlığı’na

Kabatepe’den

Mezkûr sefine gayet bâti olarak cenûba doğru ilerlediği ma’ruzdur.

27. Alay 2. Tabur Kumandanı

Binbaşı İsmet

Tarihi: 6/1/31 [19 Mart 1915]

Vürudu: 7.40

19. Fırka Kumandanlığı’na

Kirte’den

1- Dedeağaç istikametinden altı büyük nakliye gemisi Kumtepe garbından Arıtepe’ye doğru ilerlemekte olduğu Kumtepe’den alınan rapordan anlaşılmıştır.

2- Ertuğrul önünde bir zırhlı ile Tekke Burnu garbında iki torpido bulunduğu ma’ruzdur.

Sol Yan Müfreze Kumandanı

Binbaşı Kadri

Tarihi: 6/1/31 [19 Mart 1915]

Saat: 7.40

Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’na

Mevki-i Müstahkem Kumandanlığı’na

Maydos’dan

Dedeağaç istikâmetinde askerle dolu beş altı büyük nakliye gemisinin Kabatepe hizasından cenûba doğru olan Tekke Burnu garbında İmroz açığında hâl-i tevâkkufda bulunduğu vürûd eden haberlerden anlaşılmaktadır.

19. Fırka Kumandanı

Ka’im-makam M. Kemal

Tarihi: 6/1/31 [19 Mart 1915]

Saat: Kabl 9.00 [09.00]

Vürudu: Kabl 9.30 [09.30]

19. Fırka Kumandanlığı’na

Kabatepe’den

İmroz’un şark sahilini ta’kiben bir sefine-i harbiye Mu’arız’a doğru ilerlediği ma’ruzdur.

27. Alay 2. Tabur Kumandanı

Binbaşı İsmet

Bir evvelki rapora lâhikâ olmak üzere kolorduya telefonla Necati Efendi yazılmıştır.  

Tarihi: 6/1/331 [19 Mart 1915]

Vürudu: Bade’z-zeval 4.00 [16.00]

Kirte’den

19. Fırka Kumandanlığı’na

Zığındere istikâmetinde bir zırhlı Tekke Burnu ve Seddülbahir önünde dört torpido bulunmaktadır. Ve sabahleyin arz etmiş olduğum altı büyük nakliye gemisi Merkep Adaları’na doğru gittiği havanın pek sisli ve deniz fırtınalı olduğundan başka bir şey görülememiş olduğu ma’ruzdur.

Sol Yan Müfreze Kumandanı

Binbaşı Kadri

Tarihi: 6/1/331 [19 Mart 1915]

Vürudu: Bad 5.20 [17.20]

19. Fırka Kumandanlığı’na

Kilitbahir’den

Dün akşam mu’attal kalan iki adet zırhlının gark oldukları mıntıka kumandanlığı’nın raporlarından anlaşılmıştır. Bugün ise alayımız dahilinde hiçbir vuku’at olmadığı ma’ruzdur. 

Ağır Topçu 4. Alay Kumandanı

Binbaşı Kemal

Tarihi: 6/1/331 6/1/331 [19 Mart 1915]

Saat: Bade’z-zeval 5.45 [17.45]

Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’na

Rapor            

Maydos’da Fırka Kararagâhı’ndan

1– Bugün görüldüğü arz olunan düşman gemileri hakkında henüz başka bir ma’lumat vürud etmemiştir.

2 Dün akşam hasarzede olan ve yan batmış bulunduğu bildirilmiş iki düşman zırhlısının gark olduğu şimdi Ağır Topçu Dördüncü Alay Kumandanlığı’ndan alınan rapora atfen arz olunur.

19. Fırka Kumandanı

Ka’im-makam M. Kemal

Tarihi: 6/1/331 6/1/331 [19 Mart 1915]

Saat: Bade’z-zeval 5.55 [17.55]

Maydos’da Fırka Karargâhı’ndan

Mevki-i Müstahkem Kumandanlığı’na

Bu ana kadar şâyan-ı arz bir şey yoktur.

19. Fırka Kumandanlığı’na

Ka’im-makam M. Kemal

Tarihi: 6/1/331 [19 Mart 1915]

Saat: Bade’z-zeval 5.00 [17.00]

Vürudu: Bade’z-zeval 5.55 [17.55]

19. Fırka Kumandanlığı’na

Kabatepe’den

İmroz ile medhal arasında iki büyük zırhlı bulunmakta olup mezkûr zırhlılar fırtınanın şiddetinden gayet bâtî olarak İmroz ile medhal arasına gidip gelmekte oldukları ma’ruzdur.

27. Alay 2. Tabur Kumandanı

Binbaşı İsmet

Tarihi: 6/1/331 [19 Mart 1915]

Saat: Bade’z-zeval 6.10 [18.10]

Vürudu: 6.30

19. Fırka Kumandanlığı’na

Kirte’den

Beş bacalı bir kruvazör ile bir zırhlı Zığındere’nin hizâsında ve bir zırhlı da Seddülbahir’in önünde bulunmaktadır. Deniz fırtınalı ve hava son derece sisli olduğundan başka bir şey görülemediği ma’ruzdur.

Sol Yan Müfrezesi Kumandanı

Binbaşı Kadri

Tarihi: 6-7/1/331[19-20 Mart 1915]

Saat: Bade’z-zeval 10.30 [22.30]

17. Fırka Emri

1 Dün hatt-ı harpten çıkan bir Fransız zırhlısının Merkep Adası’nda baştan kara ettiği ve mürettebatının tahliye edildiği sahilden görülmüştür.

2– Öğleden evvel saat 10 ile öğleden sonra saat 2.00 arasında düşman sefa’in-i muhtelifesinden bazıları sahilin nikad-ı müteaddidesinden görülmüş ise de hiçbir teşebbüste bulunmayarak uzaklaşmışlardır.

3– Sahil bataryaları civarında bulunan piyâde kıta’atı bombardıman kuvvetlerinde gerek ateş fasılalarında ve gerek ateş kesildikten sonra hemen bataryaların mu’avenete şitâb etmeleri lüzûmu Mevki-i Müstahkem Kumandanlığı’nın emrine atfen beyân olunur.

19. Fırka Kumandanı

Ka’im-makam M. Kemal

Telefonla:        Kilitbahir Telgrafhanesinde Rıza Efendi

                        Kocadere’de Hasan Efendi

                         Kirte’de Ahmet Efendi  yazdırılmıştır.

Tarihi: 6-7/1/331

Saat: 7.50 Bade’z-zeval

Vürudu: 8.30

Mevki-i Müstahkem Karargâhı’ndan

Mevki-i Müstahkem Emri

19. Fırka Kumandanlığ’ına

Hacı Paşa Çiftliği’nde

1– Bugün düşmanın hiçbir teşebbüsü olmamış ve dün hatt-ı harpten çıkan bir Fransız zırhlısının Merkep Adası’nda baştan kara ettiği ve mürettebatının tahliye edildiği sahilden görülmüştür.

2– Sahil bataryaları civarında bulunan piyade kıta’atı bombardıman icrâ edildiği günler gerek ateş fasılalarında gerekse ateş kesildiğinde hemen bataryalara müracaat ederek mu’avenet-i lazimede bulunulması lazımdır.

Mevki-i Müstahkem Kumandanı

Mirliva Cevad

Tarihi: 7/1/31 [20 Mart 1915]

Saat: 6.00 Kable’z-zeval [06.00]

Vürudu: 6.40

Kabatepe’den

19. Fırka Kumandanlığı’na

Mu’arız’dan iki baca ve iki direkli bir zırhlı çıkarak gayet yavaş İmroz sahilini takip etmekte olduğu ve sahil önünde diğer bir zırhlı görülmekte olduğu ma’ruzdur.

27. Alay 2. Tabur Kumandanı

Binbaşı İsmet

Tarihi: 6-7/1/31 [19-20 Mart 1915]

Saat: 10.00

Şifre numro: 12

19. Fırka Kumandanlığı’na

Gelibolu’dan

Fırkanıza bir Hoçkis makineli tüfenk bölüğü gönderileceği Başkumandanlık Vekalet-i Celilesi’nden bildirilmiştir. Yetmişikinci Alay’a verilmesi münâsiptir.

Üçüncü Kolordu Kumandanı

Mirliva Esat

C. 8-1-331 [21 Mart 1915]

  Münâsibdir.

Tarihi: 8/1/331 [21 Mart 1915]

Saat: Bade’z-zeval 5.00 [17.00]

Kabatepe’den

19. Fırka Kumandanlığı’na

Şimdi üç bacalı iki direkli diğer bir zırhlı Mu’arız’dan Semadirek istikâmetine doğru ilerlediği ma’ruzdur.

27. Alay 2. Tabur Kumandanı

Binbaşı İsmet

Tarihi: 8/1/331 [21 Mart 1915]

Saat: Bade’z-zeval 5.00 [17.00]

Vürudu: 5.10

Kabatepe’den

19. Fırka Kumandanlığı’na

İki düşman sefine-i harbiyesi tarafından Kabatepe’nin cenûbunda sahil siperlerimize ateş edildiği ma’ruzdur.

27. Alay 2. Tabur Kumandanı

Binbaşı İsmet

Tarihi: 8/1/331 [21 Mart 1915]

Saat: Kabele’z-zeval 5.15 [05.15]

Vürudu: 5.20

Kirte’den

19. Fırka Kumandanlığı’na

Düşmanın şimdi bir zırhlısı Kumtepe karşısına gelip Çamtepe ve Kumtepe’ye ateş etmekte olduğu Kumtepe müfrezesinden alınan mal’ûmat üzerine arz olunur.

Sol Yan Müfrezesi Kumandanı

Binbaşı Kadri

Tarihi: 8/1/331 [21 Mart 1915]

Saat: Bade’z-zeval 5.30 [17.30]

Vürudu: 5.50

19. Fırka Kumandanlığı’na

Ateş eden iki sefine-i harbiye İmroz’un cenûb burnuna doğru ve bir diğeri de İmroz’un şark sahilini ta’kiben cenûba doğru ilerlediği ma’ruzdur.

27. Alay 2. Tabur Kumandanı

Binbaşı İsmet

Tarihi: 8/1/331 [21 Mart 1915]

Saat: Bade’z-zeval 6.00 [18.00]

Vürudu: 5.40

Kocadere’den

19. Fırka Kumandanlığı’na

Mu’arız cihetinden gelen ve Ece Limanı’na endaht ettiği arz edilen iki sefine-i harbiye Kabatepe cenûbundaki Palamutluk sırtlarının önündeki piyade siperlerini ve müte’akiben Kumtepe taraflarına endaht ederek cenûba doğru gittiği ma’ruzdur.

Sağ Yan Müfrezesi Kumandanı

Ka’im-makam M. Şefik

Tarihi: 8/1/331 [21 Mart 1915]

Saat: Bade’z-zeval 6.00 [18.00]

Vürudu: 6.05

19. Fırka Kumandanlığı’na

Kilitbahir’den

Rapor 27

Bugün alayımızda bir vuku’at olmadığı ma’ruzdur.

Ağır Topçu 4. Alay Kumandanı

Binbaşı Kemal

Ayrıca Kontrol Et

Gelibolu (2005)

“Gelibolu”, Yönetmenliğini Tolga Örnek’in yaptığı, Çanakkale Cephesini konu alan bir belgesel filmdir. Belgeselde cepheye hem …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.