aylık arşivler

Mayıs/Haziran 1915 Tarihleri Arasında Çeşitli Yazışmalar

1-3-331 [14 Mayıs 1915] Maltepe Karargahı’ndan Beşinci Ordu Kumandanlığı’na Şimal Grubu’nun aldığı mıntıkaya göre Kumtepe’ye kadar sahilin muhafazası pek müşkil olduğu ve Kumtepe ve civarıyla zaten cenub grubuna daha ziyade taalluku bulunduğu cihetle Çamtepe dahil olmak üzere cenub kısmının kamilen şimal grubundan ayrılmasına emir ve müsa’ade buyrulması müsterhemdir. 3. Kolordu …

Daha Fazla

Ağustos/Ekim 1914 Tarihleri Arasında Çanakkale Cephesi’ne Ait Gözetleme Raporları ile Çeşitli Yazışmalar

22-5-330 [4 Ağustos 1914] Başkumandanlık Karargâhı Osmanlı Ordu-yu Hümâyunu Başkumandanlığı Vekâleti Erkan-ı Harbiyesi Bahr-i Sefid Boğazı Kumandanlığı’na Telgraf Alman ve Avusturya-Macaristan merâkib-i bahriyelerinin boğazdan duhûlüne müsa’ade edilecektir. Osmanlı Ordu-yu Hümâyunu Başkumandanlığı Vekâleti Erkan-ı Harbiyesi Bahr-i Sefid Boğazı Mevki-i Müstahkem Kumandanlığı Fi 29 Temmuz Sene 330 [11 Ağustos 1914] Boğaz’a giren …

Daha Fazla

25 Nisan/17 Mayıs 1915 Tarihleri Arasında 9. Tümen 3. Tabur Sahra Topçusu’na Ait Muharebe Tutanakları

15/5/331 Suyatağı On Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na Sahrâ topçu dokuzuncu alayın üçüncü cebel taburunun bidâyet-i harbden Mayıs’ın dördüncü gününe kadar emr-i kumandanileri üzerine tutulan harb takrîri merbûten takdîm-i kumandanileri kılındığı ma‛rûzdur. 9. Alay 3. Tabur Cebel ve Sağ Cenâh Topçu Grubu K. Binbaşı (İmza) Sahrâ Topçu 9. Alay 3. Tabur Cebel …

Daha Fazla

25 Nisan/6 Mayıs 1915 Tarihleri Arasında 77. Alay’a Ait Muharebe Tutanakları

12/2/331 [25 Nisan 1915] Kabatepe’den On Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na             Fırka’dan 12/2/31 [22 Nisan 1915] saat 5.25 evvelde [05.25] düşman Arıburunu ile Kabatepe arasında ihrâc teşebbüsünde bulunduğu ve şimdi Arıburnu’na cüz‛î asker çıkardığı haber alındığı berâ-yı ma‛lûmât bildirilmiştir.             Fırka yâverinden 6.05 evvelde [06.05] ta‛lîme çıkılarak hâl-i intizârda bulunulması teblîğ …

Daha Fazla

14 Mayıs/4 Haziran 1915 Tarihleri arasında 57. Alay’a Ait Muharebe Tutanakları

Tarihi: Dakika: Saat: İkamet Mahalleri: Vukuatı: 11 Mayıs 331 [24 Mayıs 1915] tarihindeki mütâreke gününde defn-i emvât hakkındaki kolordu ta’limâtı 1 – Arıburnu muhârebe cephesindeki emvâtın defni ve mecrûhinin nakli için İngilizlerle akd olunan mütârekenin sûreti ve onun merbûtu olarak bazı nikâddaki şübâhâtı izale için tertip olan izâhat leffen gönderilmiştir. …

Daha Fazla

18/21 Mart 1915 Tarihleri Arasında 19. Tümen’e Ait Muharebe Tutanakları

Tarihi: 5/1/31 [18 Mart 1915] Saat: 3.25 Öğleden Sonra [15.25] Kabatepe’den 19. Fırka Kumandanlığı’na Şimdi Muarız’dan bir torpido çıkarak Kabatepe’ye doğru ilerlemekte olduğu ma’ruzdur. 27. Alay 2. Tabur Kumandanı Binbaşı İsmet Tarihi: 5/1/31 [18 Mart 1915] Saat: 4.00 Ba’de [16.00] Vürudu: 3.40 Ba’d [15.40] Kirte’den 19. Fırka Kumandanlığı’na Boğaz dâhilinde …

Daha Fazla

15 Mart/16 Haziran 1915 Tarihleri Arasında Jandarma Birliklerine Ait Muharebe Tutanakları

2 Mart 331 [15 Mart 1915] Kalvert Çiftliği’nden Fırka Emri Müstaceldir Numro 9 1-On Birinci Piyȃde Fırkası ileri kıtʻȃtıyla Bayramiç’e vasıl olmuştur. Fırka karargâhı Bayramiç’tedir. Üç sahra bataryası Ezine’ye gelmiştir. Bu fırka kısm-ı külli ve fırka karargȃhıyla Ezine’de toplanacak ve bir kısm-ı kıtʻȃtı Bayramiç ve civarında kalacaktır. Şimdiye kadar fırkamıza …

Daha Fazla

14/20 Aralık 1915 Tarihleri Arasında 27. Alay’a Ait Muharebe Tutanakları

Tarih: 1 Kanun-ı Evvel 331[14 Aralık 1915] 2. Tabur’dan Sabah Raporu: 1/10/331 [14 Aralık 1915] Saʻat 4.55 Piyȃde ateşi hafif surette teʻȃti edilmektedir.Topçu ateşi yoktur.Nısf’ûl-leyle kadar (100) ve nısf’ûl-leyden sonra 15 bomba cephemize atılmıştır. Tarafımızdan da beş bomba atılmıştır. 25 numrolu siperde bir hafif mecrûh vardır.Lağım hafriyȃtı ve ateşi yoktur.Düşman …

Daha Fazla

Canlı Yayın: Çanakkale’de Cumhuriyet Dönemi Kültür Mekanları

Çanakkale Savaşları Enstitüsü bünyesinde her pazartesi gerçekleşen Kent Sohbetleri etkinliği, Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 Mayıs 2020 saat 18:00’de Instagram hesabından canlı yayın olarak gerçekleşecektir. “Çanakkale’de Cumhuriyet Dönemi Kültür Mekanları” konu başlıklı canlı yayında Cevat İNCE moderatörlüğünde Doç. Dr. Güneş ŞAHİN konuk olacaktır. Çanakkale Savaşları Enstitüsü Instagram Hesabına gitmek için tıklatınız!

Daha Fazla

Kurmay Yarbay Mustafa Kemal (ATATÜRK)

Yaklaşık beş yüz yıl boyunca, üç kıtaya hükmederek birçok ulus ve ülkeyi yönetimi altında toplamış olan Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşadığı zor günlerinde, onun egemen olduğu topraklardan pay almak isteyen emperyalist devletlerin, İstanbul’a ulaşmak için birleşerek yüklendikleri Çanakkale Boğazı’nda verilen savaş gerek Türk tarihinde gerekse de dünya tarihinde önemli bir …

Daha Fazla