14/20 Aralık 1915 Tarihleri Arasında 27. Alay’a Ait Muharebe Tutanakları

Tarih: 1 Kanun-ı Evvel 331[14 Aralık 1915]

2. Tabur’dan Sabah Raporu:

1/10/331 [14 Aralık 1915]

Saʻat 4.55

 1. Piyȃde ateşi hafif surette teʻȃti edilmektedir.
 2. Topçu ateşi yoktur.
 3. Nısf’ûl-leyle kadar (100) ve nısf’ûl-leyden sonra 15 bomba cephemize atılmıştır. Tarafımızdan da beş bomba atılmıştır. 25 numrolu siperde bir hafif mecrûh vardır.
 4. Lağım hafriyȃtı ve ateşi yoktur.
 5. Düşman mıntıkasında müşȃhedȃt yoktur.
 6. Kendi mıntıkamızda bir tebeddül yoktur.
 7. Denizde Kabatepe önlerinde sistemi belli olmayan bir düşman sefinesi Kabatepe ve Palamutluk’u bombardıman etmektedir.
 8. Keşif kolları bir şey görememişlerdir.
 9. 25 numrolu siperde sol taraftaki tel kafeslerden birisi sağa konmuş diğerleri bir dereceye kadar taʻmir edilmiştir. Başkaca vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27 Alay 2. Tabur

Yüzbaşı İsmail Hakkı

3. Tabur’dan

1/10/331 [14 Aralık 1915]

 1. Ber muʻtad hafif piyȃde ateşi olmuştur.
 2. Düşmanın (r) siperinden 33 kadar makine ile bomba atılmış bunlardan 21 kadarı 20 numrolu siper ile gömme siper arka ve önlerine düşmüştür. 13 ʻadedi dahi ʻAli Çavuş siperinin ön ve arkasına düşerek ʻAli Çavuş siperinde bir nefer mecrûh ve 20 numrolu siperde dahi bir nefer şehid olmuştur.
 3. Şimdilik başka vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27Alay 3. Tabur

Yüzbaşı Fȃik

1/10/331 [14 Aralık 1915]

Saʻat 6 Evvel [06.00]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

Alayın Sabah Raporu:

19. Fırka Kumandanlığı’na

 1. Tarafeynden ʻale’l-ʻȃde piyȃde makineli tüfenk ateşi teʻȃti edilmiştir.
 2. Topçu ateşi olmamıştır.
 3. Düşman 25 numrolu sipere el ile 115 kadar bomba endȃht etmiş bir nefer hafif surette mecruh olmuştur. (r) siperinden makine ile 20 ʻAli Çavuş siperlerine 33 bomba atılmış bir şehid ile bir mecrûh vardır. Tarafımızdan da bomba ile mukȃbele olunmuştur.
 4. Vazʻiyette tebeddül yoktur.
 5. Bu gece çıkarılan keşif kolları düşmana dair hiçbir maʻlumȃt getiremeyip bilȃ vukuʻȃt ʻavdet ettikleri maʻruzdur.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

Mülâhezât: Yevmî zȃiyʻât

  1.  Tabur 2. Tabur 3. Tabur     Makineli Tüfenk Yekûn
Şehid     2   2
Mecrûh   4 4   8
Hasta          
Firar          
Cephane Sarfı 1 4 4 2 11
Bomba Sarfı 16 5     21

2. Tabur’dan

1/10/331 [14 Aralık 1915]

Saat 2.20

 1. Piyȃde ateşi ʻale’l-ʻȃde olmuştur iki hafif mecrûh vardır.
 2. Topçu ateşi saʻat 1 sonradan şimdiye kadar düşman tarafından 72. Alay gerisine fırka ve Edirne Sırtı’na bizim topçular da Kanlı Sırt Hȃin Tepe Yüksek Sırt istikȃmetine endȃht etmişlerdir.
 3. Bomba ateşi düşman fasıla ile cephemize 105 kadar bomba atmış tarafımızdan da yedi bomba atılmıştır. Üç mecrûh vardır.
 4. Saʻat 12 sonradan saʻat 3.30’a kadar düşmanın üç ʻaded teyyȃresi siperlerin üzerinde teyrȃn etmiştir. Şimdi bir de bizim teyyȃremiz gelmiş ise de geri gitmiştir.
 5. Arıburnu iskelesine düşmanın iki direkli ve iki bacalı bir monitörü gelmiştir.
 6. Siperlerde tahavvül yoktur. Başka vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27 Alay 2. Tabur

Yüzbaşı İsmail Hakkı

3.Tabur’dan

1/10/331 [14 Aralık 1915]

Saʻat 4.05 Sonra [16.05]

 1. Ber muʻtad hafif piyȃde ve makineli tüfenk ateşi teʻȃti edilmiştir.
 2. Saʻat 2.30 sonra bizim topçularımızın ateş açmaları üzerine 72. Alay’a 3 obüs mermisi düşmüş ve bizim 16 numrolu sipere dahi Merkez Tepe eteklerine beş cebel topu atılmış ise de siperin ön ve arkasına düşmüştür. Saʻat 3 sonra mezkûr mevziʻden yedi mermi daha atılmış ise de yine siperin ilerisine ve gerisine düşmüştür. Zȃiyʻȃt yoktur.

Bizim topçuların Yüksek Sırt ve Hȃin Tepe ve (r) siperi üzerinde şarapnelleri patlamıştır.

 • Siperlerimize bugün bomba atılmamıştır.
 • Saʻat 1.40 (sonra) düşmanın dört teyyȃresi Kilya istikȃmetinden ikisi İmroz’a ve ikisi dahi üzerimizde cevelȃndan sonra Anafartalar’a gitmiştir. Saʻat 3.30 sonra bizim teyyȃre geldi. Biraz cevelȃndan sonra ʻavdet etti.
 • Cephemizde düşmanın vazʻiyetinde tebeddül olmayıp Şȃyȃn-ı işʻȃr başka vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 3. Tabur

 Yüzbaşı Fȃik

1/10/331 [14 Aralık 1915]

Saʻat: 5.30 Sonra [17.30]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

Alayın Akşam Raporu:

19. Fırka Kumandanlığı’na

 1. Tarafeynden piyȃde ateşi ʻale’l-ʻȃde teʻȃti edilmiştir. İki nefer hafif surette mecrûh olmuştur.
 2. Saʻat 2.30 sonra da topçularımız ateş açmaları üzerine 72. Alay’a 3 obüs mermisi düşmüş ve 16 numrolu siperde Merkez Tepe eteklerine 5 cebel topu atılmış ise de bir zarar olmamıştır. Saʻat 3 sonrada yine mezkûr mevziʻden 16 numrolu sipere 7 mermi daha atılmış ise de siperin ilerisine ve gerisine düşerek bir zarar olmamıştır. Topçularımızın Yüksek Sırt Hȃin Tepe ve (r) siperi üzerine şarapneller patlamıştır.
 3. Düşman fasıla ile 25 numrolu sipere 105 kadar bomba atmış üç nefer mecrûh olmuştur. Tarafımızdan bomba ile mukȃbele edilmiştir.
 4. Vazʻiyette tebeddül yoktur.
 5. Saʻat 1.40 sonrada düşmanın dört teyyȃresi Kilya istikȃmetinden gelerek ikisi İmroz ikisi siperlerimiz üzerine cevelȃndan sonra Anafartalar’a gitmiştir. Saʻat 3.30 sonra da bizim teyyȃremiz gelerek biraz cevelȃndan sonra ʻavdet etmiştir.
 6. Yarın saʻat 8 evvelden zevȃle kadar üçüncü zevȃlden saʻat 4 sonraya kadar dördüncü bölükler Matik Deresi’nde Şimȃl Grubunca müretteb program mucibince taʻlim edecekleri maʻruzdur.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

2.Tabur’dan

2/10/331 [15 Aralık 1915]

 Saʻat 4.45 Evvel [04.45]

 1. Piyȃde ateşi hafif
 2. Topçu ateşi yoktur.
 3. Bomba ateşi 25 numrolu siperin önüne düşman tarafından fasılalı olarak 40 ve 21 numrolu siperin önüne ve gerilerine 14 bomba ki cemʻan 54 bomba atılmıştır.
 4. Lağım ve bomba hatları hafriyȃtına devam edilmektedir.
 5. Siperlerde tebeddül yoktur. Yalnız 25 numrolu siperin sağındaki tünelden düşman tarafından atılan bombaların tesiriyle üçüncü metre siperinde çitten iki manga kadar yıkılmıştır. İki tel kafes konmuştur.
 6. Başkaca vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27.Alay 2. Tabur

Yüzbaşı İsmail Hakkı

3.Tabur Sabah Raporu:

2/10/331 [15 Aralık 1915]

Saʻat 4.50 Evvel [04.50]

 1. Ber muʻtad gȃyet hafif piyȃde ateşi olmuştur.
 2. Siperlerimize topçu ateşi tevcî edilmemiştir.
 3. Düşman (r) siperinden makine ile ʻAli Çavuş, 11 ve 16 numrolu siperlerin dahi önüne cemʻan 16 bomba atmış ise de siperlerimizin ön ve arkalarına düşerek bir zarar vermemiştir.
 4. Bu gece çıkarılan keşif kollarımız düşmana dair bir maʻlumȃt edinemeyip lehe’l-hamd bir vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 3. Tabur

 Yüzbaşı Fȃik

2/10/331 [15 Aralık 1915]

 Saʻat 5.45 Evvel [05.45]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

Alayın Sabah Raporu

19. Fırka Kumandanlığı’na

 1. Tarafeynden ʻale’l-ʻȃde piyȃde ve makineli tüfenk ateşi teʻȃti edilmiştir.
 2. Siperlerimize topçu ateşi tevcî edilmemiştir.
 3. Düşman 25 numrolu sipere el ile 40 kadar bomba atmış (r) siperinden makine ile 16 ve ʻAli Çavuş 21 numrolu siperlere 30 kadar bomba atılmış ise de lehe’l-hamd bir zarar olmamıştır.
 4. Vazʻiyette tebeddül yoktur.
 5. Bu gece çıkarılan keşif kolları düşmana dair maʻlumȃt getiremeyip bilȃ vukuʻȃt ʻavdet ettikleri maʻruzdur.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

Mülâhezât: Yevmî zȃiyʻât

  1.  Tabur 2. Tabur 3. Tabur     Makineli Tüfenk Yekûn
Şehid          
Mecrûh   5     5
Hasta 2 2     4
Firar          
Cephane Sarfı   4 5 4 13
Bomba Sarfı   14     14

2.Tabur’dan

2/10/331 [15 Aralık 1915]

Saʻat 4.15 Sonra [16.15]

 1. Piyȃde ateşi hafif
 2. Topçu ateşi fasılalı olarak mıntıkamızın geri tarafına birkaç mermi endȃht etmiştir.
 3. Sabahleyin cephemizde düşman tarafından on beş kadar bomba atılmış ve tarafımızdan da bomba atılmıştır.
 4. Siperlerde tahavvül yoktur.
 5. Arıburnu’nda iki direkli ve iki bacalı bir kruvazör vardır.
 6. Başkaca vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 2. Tabur

Yüzbaşı İsmail Hakkı

3.Tabur’dan

2/10/331 [15 Aralık 1915]

 Saʻat 10.20 Sonra [22.20]

 1. Ber muʻtad hafif piyȃde ve makineli tüfenk ateşi olmuştur.
 2. Saʻat 9 evvel düşmanın Anafartalar’daki obüs bataryasından 3 mermi ordugȃha düşürülmüştür. Saʻat 3.30 sonra Merkez Tepe eteklerinden düşmanın sahra topçu mevziʻinden 8 mermi atılmış birisi 16 numrolu siperin gerisine ve diğerleri 15 numrolu siperin ön ve arkasına düşmüştür. Ve bizim cebel topçularının attığı mermiler dahi (r) siperinin arkasındaki dereye ve bir ʻaded de yeni siperinde bulunan bayrak yanına düşmüştür.
 3. Bugün siperlerimize düşman tarafından bomba atılmayıp hiçbir vukuʻȃt yoktur.
 4. Düşmanın vazʻiyetinde tebeddül olmadığı ve yarın zevȃlden sonra 12. bölük bera-yı taʻlim Matik Deresi’ne gönderileceği maʻruzdur.

27.Alay 3. Tabur

Yüzbaşı Fȃik

2/10/331 [15 Aralık 1915]

Saʻat 5 Sonra [17.00]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

Alayın Akşam Raporu:

 1. Tarafeynden hafif surette piyȃde ateşi teʻȃti edilmiştir.
 2. Saʻat 9 evvelde düşmanın Sivri Tepe cihetinden attığı üç obüs mermisi ordugȃha düşmüştür. Bir nefer mecrûh olmuştur. Saʻat 3.30 sonra da Merkez Tepe eteklerinden düşmanın sahra topçu mevziʻinden 8 mermi atılmış birisi 16 numrolu siperin gerisine diğerleri 15 numrolu siperin ileri ve gerisine düşmüştür. Bir zarar olmamıştır. Cebel topçularımızın attığı mermiler (r) siperinin arkasında dereye düşmüştür.
 3. 25 numrolu sipere el ile düşman tarafından tesirsiz on beş kadar bomba atılmıştır.
 4. Vazʻiyette tebeddül yoktur.
 5. Yarın zevȃlden saʻat 4 sonraya kadar on ikinci bölük Matik Deresi’inde Şimȃl Grubunca müretteb program mucibince taʻlim edeceği maʻruzdur.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

Saʻat: 4.50 Evvel [04.50]

3.Tabur’dan Sabah Raporu:

3/10/331 [16 Aralık 1915]

Saʻat 4.45 Evvel [04.45]

 1. Bu gece sair gecelere nispetle sükûnetle geçmiştir.
 2. (r) siperinden ʻAli Çavuş siperine 14 kadar düşman tarafından makine ile bomba atılmış ise de ve gerilerine düşmüştür. 16 numrolu sipere dahi mezkûr siperden 19 kadar bomba atılmış ön ve arkalarına düşmüştür.
 3. Bu gece çıkarılan keşif kolları düşmana dair bir maʻlumȃt getirmedikleri ve başka vukuʻȃtımız olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 3. Tabur

Yüzbaşı Fȃik

2.Tabur’dan:

3/10/331 [16 Aralık 1915]

Saʻat 4.50 Evvel [04.50]

 1. Piyȃde ateşi ʻale’l-ʻȃde hafif.
 2. Topçu ateşi Palamutluk’taki topçularımız Arıburnu’na ara sıra top atmakta ve Kabatepe açıklarında bulunan bir torpidonun fasılalı surette Palamutluk civarını bombardıman etmiştir.
 3. Bomba ateşi düşman tarafından saʻat 12’ye kadar 25 numrolu siperin önüne 86 ve diğer 21 numrolu sipere de üç bomba atmıştır. Tarafımızdan 15 bomba atılmıştır.
 4. Düşman mıntıkasında bir şey görülememiştir.
 5. Kendi mıntıkamızda 25 numrolu siperde yıkılan ara siperi taʻmir edilmiştir.
 6. Denizde saʻat 1.05’te Arıburnu iskelesine bir gemi yanaşmıştır.
 7. Lağım ateşi ve hafriyȃtı saʻat 7.10’da 25 numrolu siperin sağındaki lağımın solu istikȃmetinde düşman tarafından bir lağım atılmıştır. Siperlerde ve lağımlara bir tesir olmamıştır.
 8. Keşif kolları bir şey görememiştir. Başka vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 2. Tabur

Yüzbaşı İsmail Hakkı

3/10/331 [16 Aralık 1915]

Saʻat 5.40 Evvel [05.40]

Bomba Sırtı

Alayın Sabah Raporu:

19. Fırka Kumandanlığı’na

 1. Tarafeynden ʻale’l-ʻȃde piyȃde ve makineli tüfenk ateşi teʻȃti edilmiştir.
 2. Siperlerimize topçu ateşi tevcî edilmemiştir.
 3. 25 numrolu sipere düşman tarafından el ile tesirsiz 86 bomba atılmıştır. (r) siperinden de makine ile 16 ʻAli Çavuş ve 21 numrolu siperlere 36 kadar bomba atılmış ise de lehe’l-hamd bir zarar olmamıştır. Tarafımızdan bomba ile mukȃbele olunmuştur.

Mülâhezât: Yevmî zȃiyʻât

  1.  Tabur 2. Tabur 3. Tabur     Makineli Tüfenk Yekûn
Şehid          
Mecrûh   1     1
Hasta 2 1 3   6
Firar 2       2
Cephane Sarfı   4 5 4 13
Bomba Sarfı   19     19

Vukuʻȃt:

 • Vazʻiyette tebeddül yoktur.
 • Saʻat 1.30 evvelde Arıburnu iskelesine bir vapur yanaşmıştır.
 • Saʻat 7.10 sonrada 25 numrolu siperin sağındaki lağımın solu istikȃmetinde düşman tarafından bir lağım atılmıştır. Siperlere ve lağımlara hiçbir tesir yapamamıştır.
 • Bu gece çıkarılan keşif kolları düşmana dair bir maʻlumȃt getiremeyip bilȃ vukuʻȃt ʻavdet ettikleri maʻruzdur.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

Tarih: 3 Kanun-ı Evvel 331 [16 Aralık 1915]

Saʻat: 4.25

2.Tabur’dan Akşam Raporu:

3/10/331 [16 Aralık 1915]

 Saʻat 4.20 Sonra [16.20]

 1. Tüfenk bomba ateşi ʻale’l-ʻȃdedir. Bir nefer hafif mecrûh vardır.
 2. Topçu ateşi Merkez Tepe istikȃmetinden gelerek Çimen Tepe istikȃmetine gitmiştir.
 3. Siperlerde tahavvül yoktur.
 4. Gece düşman tarafından patlatılan lağım tesirȃtı 25 numrolu siperin sağındaki tünelin sol istikȃmetinde ve eski toprak şivni civarında cüzzi tahribȃt icrȃ etmiştir. (çatlatmıştır)
 5. Başkaca vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 2. Tabur

Yüzbaşı İsmail Hakkı

1.Tabur’dan:

3/10/331 [16 Aralık 1915]

Saʻat 4.55 Sonra [16.55]

 1. Piyȃde ateşi seyrektir. Bir nefer düşman mermisiyle mecrûh olmuştur.
 2. Baʻde’z-zevȃl saʻat 2’de topçularımız Arıburnu iskelesine 10 düşman da Sivri Tepe’den Kocaçimen’e 15 saʻat 3’te topçumuz yine iskeleye yedi düşmanın da Ağıl Dere’den 72. Alay siperlerine saʻat 4 ve 4.45’te Hȃin Tepe’den Çimen Tepe’ye 20 ve saʻat 4’te havanlarımız (r) siperine 5 ve Korku Deresi’ne yedi mermi atmıştır.
 3. Düşman vazʻiyetinde tebeddül yoktur.
 4. Baʻde’z-zevȃl saʻat 2.30 bir düşman teyyȃresi İmroz’dan gelip Kabatepe’den Seddülbahir cihetine gitmiştir. Başka vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 1. Tabur

Binbaşı Cemil

3/10/331 [16 Aralık 1915]

Saʻat: 5.30 Sonra [17.30]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

Alayın Akşam Raporu:

19. Fırka Kumandanlığı’na

 1. Tarafeynden ʻale’l-ʻȃde piyȃde ateşi teʻȃti edilmiştir. Üç nefer mecruh olmuştur. Edirne Sırtı’nın gerilerinde büyük muhȃrebe ağırlığına gönderilen bir nefer 57. Alay gerilerinde düşman piyȃde mermisiyle mecrûh olmuştur.
 2. Tarafeynden topçu ateşi teʻȃti edilmiştir. Havan topçularımız Arıburnu iskelesine havanlarımız (r) siperine ve Korku Deresi’ne yedi mermi endȃht etmiştir.
 3. Saʻat 10 evvelde düşman tarafından Yüksek Sırt’a atılan üç torpilden birisi Kesik Dere tabur merkezinin karşısındaki siperlere diğer ikisi dahi 15 numrolu siperin istinȃd mahalline düşerek bir ağır bir hafif olmak üzere iki nefer mecrûh olmuştur.
 4. Vazʻiyette tebeddül yoktur.
 5. Saʻat 2.30 sonra da düşman teyyȃresi İmroz istikȃmetinden gelip Kabatepe Seddülbahir cihetine gitmiştir.
 6. Yarın saʻat 8 evvelden zevȃle kadar on birinci zevȃlden sonraya kadar dokuzuncu bölükler Matik Deresi’nde şimȃl grubunca müretteb program mucibince taʻlim edecekleri maʻruzdur.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

Tarih: 4 Kanun-ı Evvel 331 [17 Aralık 1915]

Saʻat: 4.20 Evvel [04.20]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

2.Taburdan Sabah Raporu:

Saʻat 4.15 Evvel [04.15]

 1. Top, bomba tüfenk ateşi ʻale’l-ʻȃde 72. Alay cephesinden ve bizim taraftan endȃht edilmiş bombalardan beş danesi 24, 23 numrolu siperlerin ön ve arka şivlerine düşmüştür.
 2. (s) siperine karşı bugün beş ʻaded bomba tarafımızdan atılmıştır.
 3. Şȃyȃn-ı ʻarz-ı vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 2. Tabur

 Yüzbaşı İsmail Hakkı

1.Tabur’dan:

4/10/331 [17 Aralık 1915]

Saʻat 5 Evvel [05.00]

 1. Cephemizde piyȃde ateşi seyrek olup sol cihette saʻat 1.30’da kesb-i şiddet eden ateş cephemize sirȃyet etmemiş makineli tüfenklerimizin faaliyeti ve piyȃdemizin muʻȃvenetiyle Yüksek Sırt’taki düşman siperleri Korku Deresi’ni ateş altına alınmıştır.
 2. Saʻat 7 gece yarısından evvelden saʻat 12’ye kadar pek fasılalı olarak Palamutluk’tan iskeleye ve torpidodan Palamutluk’a birkaç mermi atılmıştır.
 3. Düşman ʻAli Çavuş siperine tesirsiz olarak makine ile 13 bomba atıp tarafımızdan yine makine ile dokuz bomba atıldı. Düşman 16 numrolu sipere endȃht ettiği sekiz bombadan altı neferimiz mecrûh olmuştur.
 4. Düşman vazʻiyetinde tebeddül hissedilmemiştir.
 5. ʻAli Çavuş siperinde yapılan tarassud mahallinin üzerine ve kum torbaları vazʻ ve toprak atılmış ara siperi yıktırıp tesviye ettirilmiş yeni yapılan tarassud mahalli istikȃmetinde tünelin hafriyȃtına devam edilmekte bulunulmuştur.
 6. Başkaca vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 1. Tabur

Binbaşı Cemil

Alayın Sabah Raporu:

4/10/331 [17 Aralık 1915]

 Evvel

19. Fırka Kumandanlığı’na

 1. Tarafeynden ʻale’l-ʻȃde piyȃde ateşi teʻȃti edilmiştir. Kanlı Sırt’tan saat 12.30 evvelde kesb-i şiddet eden ateş ve bir saʻat devam etmiştir. Saʻat 7.30 evvelde yine Kanlı Sırt ve 57. Alay cephesinde ateş kesb-i şiddet etmiş ve on beş dakika kadar devam ederek cephemize sirȃyet etmemiştir.
 2. Topçu ateşi olmamıştır.
 3. 25 numrolu sipere el ile tesirsiz 70 kadar bomba atılmıştır. Makineler ile ʻAli Çavuş siperine ve 16 numrolu sipere 21 bomba atılmıştır. Bir bomba 16 numrolu siperin sol cenȃhına düşerek orada kum torbalarını ateş hattına yerleştirirken ikisi gȃyet hafif olmak üzere altı nefer mecrûh olmuştur. Tarafımızdan da bomba ile mukȃbele edilmiştir.
 4. Çıkarılan keşif kolları düşmana dair bir maʻlumȃt getirmeyip bilȃ vukuʻȃt ʻavdet ettikleri maʻruzdur.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

Mülâhezât: Yevmî zȃiyʻât

  1.  Tabur 2. Tabur 3. Tabur     Makineli Tüfenk Yekûn
Şehid          
Mecrûh 7 1 4   12
Hasta 2 2 2   6
Firar          
Cephane Sarfı 7 4   3 14
Bomba Sarfı          

Saʻat: 4.50 Sonra

Vukuʻȃt:

2.Tabur’dan Akşam Raporu:

4/10/331 [17 Aralık 1915]

Saʻat 4.45 Sonra [16.45]

 1. Saʻat 12.30’da Kanlı Sırt’tan ateş açılarak bir saʻat şiddetli devam edip bi’l-ȃhire iki saʻat kadar da hafif surette devam etmiştir. 57. Alay cephesinde saʻat 3.05’te 15 dakika kadar şiddetli ateş olmuştur.
 2. Cephemizde topçu ateşi olmamıştır.
 3. Düşman akşamdan beri 25 numrolu siperin sağ ve sol ilerisine 70 bomba atmıştır.
 4. Lağım hafriyȃtıyla 25 numroda üçüncü hattaki siperler yapılmaktadır.
 5. Düşman saʻat 3’ten saʻat 3.20’ye kadar vakti gȃyet sükûnetle geçirmiş ise de saʻat 3.20’den sonra Kanlı Sırt’tan piyȃde ateşiyle cephemize mitralyöz atmağa başlamıştır.
 6. Kendi mıntıkamızda ve düşman mıntıkasında bir şey yoktur. Başka vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 2. Tabur

Yüzbaşı İsmail Hakkı

4/10/331 [17 Aralık 1915]

Saʻat: 5.10 Sonra [17.10]

1.Tabur’dan:

 1. Piyȃde ateşi ʻale’l-ʻȃdedir. 16 sipere yeni açılan hattın istinȃd tarafında başlanılan mahalde eşilmekte iken bir neferimiz şehid bir nefer mecrûh olmuştur.
 2. Kable’z-zevȃl saʻat 5.30’da düşman torpidosuyla diğer bir sefine-yi harbiye Palamutluk’a saʻat 6’dan saʻat 12’ye kadar fasılalı 55 sahra ve beş obüs muhtelif istikȃmetlere endȃht edip topçularımız da Yükseksırt gerileri ile Arıburnu’na 35 top ve havan atmışlar ve baʻde’z-zevȃl saʻat 2.10’dan saʻat 2.30’a kadar Hȃin Tepe Yükseksırt gerileriyle Yeşil Tepe’den Kocaçimen Kanlısırt istikȃmetlerine 80 ve ʻaynı zamanda kruvazör tarafından Palamutluk Koca Dere cihetlerine kırk kadar mermi atmış ve bi’l-mukȃbele topçularımızın attığı obüsler Yüksek Sırt gerisine ve cebellerimiz de Kel Tepe ve Kanlısırt mevȃziʻine düşen ve atılan mermiler elliye bȃliğ anlaşılamamıştır. Bi’l-ȃhire Korku Deresi’ne 51 kadar havan atılmıştır.
 3. ʻAli Çavuş siperi cephesine 10 ve 16 numroya 3 bomba atılmış ise de bir zarar vermemiştir.
 4. Düşman vazʻiyetinde tebeddül yoktur.
 5. Öğleden evvel saʻat 9.45’te bir düşman teyyȃresi Anafartalar’a gidip sonra bir teyyȃre ile saʻat 11.10 İmroz’a gitmiştir. Ve öğleden sonra saʻat 3.30’da bizim olduğunu ihtimȃl verilen bir teyyȃre Kilya tarafından gelerek yine o istikȃmete gitmiştir.
 6. ʻAli Çavuş ile 20 numrolu arasındaki sȃbit tarassud aynası düşman mermisiyle bir kaç mahalden kırılmıştır. Başka bir vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 1. Tabur

Binbaşı Cemil

4/10/331 [17 Aralık 1915]

Saʻat: 5.40 Sonra [17.40]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

Alayın Akşam Raporu:

19. Fırka Kumandanlığı’na

 1. Tarafeynden ʻale’l-ʻȃde piyȃde ateşi teʻȃti edilmiştir. Bir nefer şehid ve bir nefer mecrûh olmuştur.
 2. Tarafeynden muhtelif zamanlarda topçu ateşi teʻȃti edilmiştir. Siperlerimize topçu ateşi tevcî edilmemiştir.
 3. ʻAli Çavuş ve 16 numrolu siperlere tesirsiz top 13 bomba atılmıştır.

Vukuʻȃt:

 • Vazʻiyette tebeddül yoktur.
 • Bugün düşmanın muhtelif zamanlarda teyyȃreleri cevelȃn etmiştir. Saʻat 3.30 sonrada bizim teyyȃremiz Kilya istikȃmetinden gelerek tekrar ʻavdet etmiştir.
 • Yarın saʻat 8 evvelden zevȃle kadar üçüncü zevȃlden saʻat 4 sonraya kadar 12.bölükler Matik Deresi’nde şimȃl grubunca müretteb program mucibince taʻlim edecekleri maʻruzdur.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

5/10/331 [18 Aralık 1915]

Saʻat 4.30 Evvel [04.30]

2.Tabur’dan Sabah Raporu:

 1. Piyȃde ateşi hafif surette devam etmektedir.
 2. Topçu ateşi saʻat 3 topçularımız tarafından Yüksek Sırt’a ve Kel Tepe’ye sekiz mermi Palatmutluk’tan Arıburnu iskelesine ve civarına obüs ve cebel topçularımız da Arıburnu istikȃmetine fasılalı surette ateş etmektedirler.
 3. Düşman akşamdan beri 25 numrolu siperin sağ ilerisine ve soluna 124 ʻaded bomba atmış ise de hamd olsun hiçbir zarar yapmamıştır.
 4. Lağım hafriyȃtı ve üçüncü ateş hatları hafriyȃtına devam edilmektedir.
 5. Saʻat 1.04’te Arıburnu cihetinden gȃyet büyük bir yangın zuhûr ederek bir saʻatten sonra tekrar başlayarak elân devam etmektedir.
 6. Kabatepe açıklarında düşmanın bir torpidosu o civarı projektör ile tenvir ettiği görülüyor.
 7. Kendi mıntıkamızda tebeddül yoktur. İki hafif mecrûhtan başka vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 2. Tabur

Yüzbaşı İsmail Hakkı

5/10/331 [18 Aralık 1915]

Saʻat 5 Evvel [05.00]

1.Tabur’dan Sabah Raporu:

 1. Piyȃde ve mitralyöz ateşi seyrek olarak devam etmektedir.
 2. Gece yarısından evvel saʻat 5’ten 12’ye kadar Palamutluk’tan düşman karargȃh ve iskelesine fasılalı birkaç mermi atılıp saʻat 11.40’da düşmanın iskele tarafından başlayan harik elȃn devam etmektedir. Ara sıra bakır rengi kesb eden sahada keyf-i zifiri duman kitleleri yükselmekte ve baʻzen de azalmakta ise de Palamutluk’tan fasılalı surette atılan top ve havan ve cebellerimiz tekrar kesb-i şiddet etmekte olduğu anlaşılmaktadır.
 3. Düşman ʻAli Çavuş siperiyle ileri ve gerisine makine ile 20, 16 numrolu siperler soluna da 5 bomba atmış hiçbir zarar vermemiştir.
 4. Düşman vazʻiyetinde tebeddül yoktur.
 5. Şȃyȃn-ı ʻarz başka vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 1. Tabur

Binbaşı Cemil

5/10/331 [18 Aralık 1915]

Saʻat 4.45 Evvel [04.45]

Alayın Sabah Raporu:

 1. Tarafeynden seyrek olarak piyȃde ve makineli tüfenk ateşi teʻȃti edilmiştir.
 2. Siperlerimize topçu ateşi tevcî edilmemiştir. Palamutluk’taki topçularımız fasılalı surette düşmanın iskele ve ordugȃhına endȃht etmektedir.
 3. Düşman tarafından 25 numrolu sipere el ile 124 bomba endȃht etmiş iki nefer hafif surette mecrûh olmuştur. Tarafımızdan da bomba ile mukȃbele edilmiştir. (r) siperinden makine ile

Vukuʻȃt:

16 ve ʻAli Çavuş siperlerine tesirsiz 25 kadar bomba atılmıştır.

 • Vazʻiyetemizde tebeddül yoktur.
 • Saʻat 11.45 sonrada şimȃl Arıburnu civarından başlayan yangın elȃn devam etmektedir. Baʻzen azalmakta ise de Palamutluk’tan atılan toplardan ateş ziyȃdeleşmektedir.
 • Çıkarılan keşif kolları düşmana dair bir maʻlumȃt getiremeyip bilȃ vukuʻȃt ʻavdet ettikleri maʻruzdur.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

Mülâhezât: Yevmî zȃiyʻât

  1.  Tabur 2. Tabur 3. Tabur     Makineli Tüfenk Yekûn
Şehid 1       1
Mecrûh 1 6   1 8
Hasta 1 1     2
Firar 1       1
Cephane Sarfı 5 5   3 13
Bomba Sarfı          

5/10/331[18 Aralık 1915]

Saʻat: 9.45

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

1.Tabur’dan Akşam Raporu:

Düşmanın Yüksek Sırt’taki (h) siperiyle (r) siperi arasındaki mıntıkada sesten bi’l-istifȃde büyük çuvallar konmakta olduğu keşf edilmiş ve üzerine toprak atılmasına maniʻolunmuştur. Düşmanın işbu siper aksamında büyük bir taʻdilȃt yapmakta olduğu maʻruzdur.

27. Alay 1. Tabur

Binbaşı Cemil

5/10/331[18 Aralık 1915]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

19. Fırka Kumandanlığı’na

Düşmanın (h) siperiyle (r) siperinde teşkil ettiği samiyede düşmanın pek çok kum torbaları vazʻ etmek suretiyle büyük bir taʻdilȃt yapmakta olduğu görülmüş ve ateş ile taʻcize başlanmıştır.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

2.Tabur’dan Akşam Raporu:

 1. Piyȃde ve topçu ateşi ʻale’l-ʻȃde.
 2. Bomba sabah raporundan şimdiye kadar cephemize 63 ʻaded atılmıştır.
 3. Bir düşman teyyȃresi iki saʻatten beri teyrȃn etmektedir.
 4. 25 numrolu sipere düşman tarafından atılan bombalardan Mülȃzım-ı Evvel İbrahim Efendi ile 3 nefer mecrûh olmuştur.
 5. Şȃyȃn-ı ʻarz-ı vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 2. Tabur

Yüzbaşı İsmail Hakkı

5/10/331[18 Aralık 1915]

Saʻat: 5 Sonra [17.00]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

1.Tabur’dan Akşam Raporu:

 1. Piyȃde ateşi seyrektir.
 2. Kable’z-zevȃl saʻat 7.30 düşman Sivri Tepe gerisinden Edirne Sırtı’na 2 ve saʻat 11’de ʻaynı mahallden Çimen Tepe’ye 5 saʻat 11.30’da yine ʻaynı mahallden Edirne Sırtı’na 1 obüs ve baʻde’z-zevȃl saʻat 1.30 Hȃin Tepe’den Kocaçimen’e 12, saʻat 1.30 Ağıl Dere’den 72. Alay gerilerine 10 obüs havanlarımız da Yüksek Sırt gerilerine 6 ve saʻat 2.30’da dahi ʻaynı mahalle 3 top atılmışsa da derece-i tesiri anlaşılmamıştır.
 3. Düşman ʻAli Çavuş siperine makine ile 16 bomba atıp beş nefer mecrûh ve bir nefer şehid olmuştur. 15 16 numrolu siperlerde 10 kadar bomba atılmış ise de bir zarar vermemiştir.
 4. Düşman vazʻiyetinde tebeddül yoktur.
 5. Baʻde’z-zevȃl saʻat 2.30’da bir düşman teyyȃresi (Eğri Tepe’den) gelerek biraz teyrȃndan sonra İmroz’a gitmiştir.
 6. Başkaca bir vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 1. Tabur

Binbaşı Cemil

Tarih: Kanun-ı Evvel 331

Saʻat: 5 45 Sonra [17.45]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

Vukuʻȃt:

Alayın Akşam Raporu:

5/10/331 [18 Aralık 1915]

 Saʻat 5.40 Sonra [17.40]

 1. Tarafeynden ʻale’l-ʻȃde piyȃde ateşi teʻȃti edilmiştir.
 2. Siperlerimize topçu ateşi tevcî edilmemiştir. Muhtelif saatlerde tarafeyn topçu ateşi te’âti edilmiştir.
 3. Düşman tarafından 25 numrolu sipere el ile 63 bomba kadar atılmış Mülȃzım-ı Evvel İbrahim Efendi ile üç nefer mecrûh olmuştur. (r) siperinden makine ile 15, 16 ve ʻAli Çavuş siperlerine 26 kadar bomba atılmış ʻAli Çavuş siperinde bir nefer şehid ve beş nefer mecrûh olmuştur.
 4. Vazʻiyette tebeddül yoktur.
 5. Bugün zevȃlde ʻavdet eden üçüncü bölükten bir nefer düşman tarafından yola atılan obüs mermisinden mecrûh olmuştur.
 6. Saʻat 2.30 sonrada düşmanın bir teyyȃresi Maydos istikȃmetine gelerek siperler üzerinde teyrȃndan sonra İmroz istikȃmetine gitmiştir.
 7. Yarın zevȃlden saʻat 4 sonraya kadar yedinci bölük Matik Deresi’nde Şimȃl Grubunca müretteb program mucibince taʻlim edeceği maʻruzdur.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

Saʻat: 4.50 Evvel [04.50]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

2.Tabur’dan

6/10/331 [19 Aralık 1915]

Saʻat 4.45 Evvel [04.45]

 1. Piyȃde ateşi hafif olmuştur.
 2. Topçu ateşi yoktur.
 3. Bomba ateşi 25 numrolu sipere düşman tarafından seksen bomba atılmıştır. Bir hafif mecrûh vardır.
 4. Kabatepe’nin önünde düşmanın bir torpidosu görülmektedir.
 5. Düşman mıntıkasında ve kendi mıntıkamızda bir şey yoktur.
 6. Başkaca vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 2. Tabur

 Yüzbaşı İsmail Hakkı

Saʻat: 5.10 Evvel [05.10]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

1.Tabur’dan

6/10/331 [19 Aralık 1915]

Saʻat 5.05 Evvel [05.05]

 1. Piyȃde ateşi seyrek devam etmektedir.
 2. Gece yarısından evvel saʻat 4.40 havanlarımız Korku Deresi’ne dört Sivri Tepe’ye bir mermi endȃht etmiş ve düşman dahi Sivri Tepe’den Kocaçimen istikȃmetine beş mermi atmıştır.
 3. Düşman ʻAli Çavuş siperi ileri ve gerisine makine ile 33 bomba atmış ve mezkûr siperde tel örgüsü yapmakta olan bir istihkȃm neferi ağırca ve üçüncü bölüğümüz Zȃbit Nȃmzeti Mustafa ile bir çavuş hafif mecrûh olmuştur.
 4. Düşman vazʻiyetinde tebeddül yoktur.
 5. Başkaca bir vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 1. Tabur

Binbaşı Mehmed Cemil

Saʻat: 5.35 Evvel [05.35]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

Alayın Sabah Raporu:

19. Fırka Kumandanlığı’na

6/10/331 [19 Aralık 1915]

Saʻat 5.30 Evvel [05.30]

 1. Tarafeynden hafif surette piyȃde ve makineli tüfenk ateşi teʻȃti edilmiştir.
 2. Topçu ateşi olmamıştır.

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

Vukuʻȃt:

 • 25 numrolu sipere düşman tarafından el ile 80 kadar bomba atılmış bir nefer mecrûh olmuştur. (r) siperinden makine ile ʻAli Çavuş siperine 33 bomba atılmış bir istihkȃm neferi ile 2. Bölük zȃbit namzeti Mustafa Efendi ve bir çavuş hafif surette mecrûh olmuştur.
 • Vazʻiyette tebeddül yoktur.
 • Bu gece çıkarılan keşif kollarımız düşmana dair bir maʻlumȃt getiremeyip bilȃ vukuʻȃt ʻavdet ettikleri maʻruzdur.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

Mülâhezât: Yevmî zȃiyʻât

  1.  Tabur 2. Tabur 3. Tabur     Makineli Tüfenk Yekûn
Şehid 1       1
Mecrûh 7 1 1   9
Hasta 2 5 3   10
Firar          
Cephane Sarfı 6 5   3 14
Bomba Sarfı          

Saʻat: 1.15 Sonra [13.15]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

2.Tabur’dan

6/10/331 [19 Aralık 1915]

Saʻat 1.10 Sonra [13.10]

 1. Siperler bilȃ vukuʻȃt üçüncü tabura teslim edilmiştir.
 2. Teslimȃta kadar düşman cephesinde bir tebeddül yoktur.
 3. Saʻat 10’da cebel topçumuz tarafından (r) siperine ve Korku Deresi’ne yirmi kadar mermi atılmıştır. Düşmanın Hȃin Tepe’deki topçusu fırka istikȃmetine birkaç mermi atmıştır.
 4. Başkaca vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 2. Tabur

Yüzbaşı İsmail Hakkı

Saʻat: 5.10 Sonra [17.10]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

3.Tabur’dan

6/10/331 [19 Aralık 1915]

Saʻat 5.05 Sonra [17.05]

 1. Ber muʻtad hafif piyȃde ve makineli tüfenk ateşi olmuştur.
 2. Saʻat 3 sonra geriden topçu ateşi olmuştur. Siperlerimize düşman tarafından top ateşi edilmemiştir.
 3. 25 numrolu sipere düşman tarafından el ile 12 kadar bomba atılmış ise de siperin ilerisine düşerek bir zȃiyʻȃt yoktur.
 4. Vazʻiyette tebeddül olmayıp bir vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 3. Tabur

Yüzbaşı Fȃik

Saʻat: 5.05 Sonra [17.05]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

1.Tabur’dan:

6/10/331 [19 Aralık 1915]

 Saʻat 5 Sonra [17.00]

 1. Piyȃde ateşi seyrek devam etmiştir.
 2. Öğleden evvel saʻat 4.30’dan beşe kadar Palamutluk’tan Arıburnu iskelesine 6, saʻat 8’den saʻat 11.30’a kadar tarafeynce 140 mermiden fazla topçu ateşi teʻȃti edilmiştir. Ve düşman obüslerinden baʻzıları 72. Alay cephesine ve bizim mermiler de Kanlı ve Yüksek Sırt’taki siperlerle (r) siperine ve yakınlarına ve iskeleye düşmüşler ve öğleden sonra saʻat 2.30’da topçularımızın attığı 15 kadar mermi Yüksek Sırt’a (s) siperi ileri ve gerisine ve Kör Kuyu Deresi’yle Korku Deresi’ne ve düşman da Sivri ve Hȃin Tepe’lerden Çimen Tepe’ye 10 kadar obüs ve sahra atmışlarsa da derece-i hesȃb[hasar] anlaşılamamıştır.
 3. Düşman makine ile ʻAli Çavuş siperine 8 bomba atmış ise de bir zarar yoktur.
 4. Düşman vazʻiyetinde tebeddül yoktur.
 5. Öğleden evvel saʻat 8.30 bir düşman teyyȃresi İmroz’dan gelip Arıburnu ve Anafartalar istikȃmetini tarassud etmiş ve öğleden sonra saʻat 2.30’da düşmanın diğer bir teyyȃresi bir saʻat kadar teyrȃn ve ʻaynı saʻatte teyyȃremiz de gelerek düşmanın açtığı mitralyöz ateşine makineli tüfenk mukȃbelesiyle saʻat 3.30’da Maydos istikȃmetine geçmiştir.
 6. Başkaca vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 1. Tabur

Binbaşı Cemil

6/10/331[19 Aralık 1915]

Saʻat: 5.25

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

Vukuʻȃt:

Alayın Akşam Raporu:

19. Fırka Kumandanlığı’na

 1. Tarafeynden ʻale’l-ʻȃde piyȃde ateşi teʻȃti edilmiştir.
 2. Siperlerimize topçu ateşi tevcî edilmemiştir. Muhtelif saʻatlerde tarafeynden topçu ateşi teʻȃti edilmiştir.
 3. 25 numrolu sipere düşman tarafından el ile tesirsiz on iki bomba endȃht edilmiştir. (r) siperinden makine ile ʻAli Çavuş siperine tesirsiz sekiz bomba atılmıştır. Tarafımızdan da bomba ile mukȃbele edilmiştir.
 4. Vazʻiyette tebeddül yoktur.
 5. Saʻat 8.30 evvelde bir düşman teyyȃresi İmroz’dan gelip siperler üzerinde cevelȃn etmiştir. Saʻat 2.30’da bizim teyyȃremiz Arıburnu cihetlerinde teyrȃn etmiştir.
 6. Yarın saʻat 8 evvelden zevȃle kadar sekizinci zevȃlden sonra beşinci bölükler Matik Deresi’nde Şimȃl Grubunca müretteb program mucibince taʻlim edecekleri maʻruzdur.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

Tarih: 7/10/331 [20 Aralık 1915]

İkȃmet Mahalleri: Bomba Sırtı

Vukuʻȃt:

3.Tabur’dan Sabah Raporu:

 1. 6/7 gecesi saʻat 2.45 (evvel) düşman 72. Alay cephesinde iki lağım attı.
 2. 72. Alay’ın siperleri işgȃl etmesi üzerine ʻAli Çavuş siperinin sağına birinci tabur bir keşif kolu çıkardığı ve mezkûr keşif kolunun muvaffakiyetle siperi geçtiği haberinin vürûdu üzerine 21, 22, 23, 24, 25 numrolu siperlerden saʻat 4.30 evvel tekmil cepheden ilerlemiş ise de 57. Alay ile birlikte (r) siperine ilerlenmesi için kaç defaʻ mürȃcʻat edilmiş ise de siperlerde zȃbit görülememiştir. Baʻde bizim efrȃdın (s) siperine gitmesi üzerine 57. Alay dahi hemen 20 dakika sonra siperlerden çıkmış ise de 12. Bölük’ten gönderilen Mülȃzım-ı Sani Hȃlil Efendi kumandasındaki takım Merkez Tepe ve ilerisini işgȃl etmek üzere hareket ettirildi. Baʻde 57. Alay cepheden doğruca Korku Deresi’ne indi. (r) siperinden ilerleyen 9. Bölük 11. Bölük doğruca Hȃin Sırt’a ilerledi. Ve 11. Bölük Hȃin Tepe’yi 6. Bölük ile birlikte işgȃl etmiştir. Ve 9. Bölük kumandanı Esʻad Efendi’nin Hȃin Tepe’deki topçu mevziʻini saʻat 5’te işgȃl etmiş ve 11. Bölük kumandanı Mülȃzım-ı Evvel Mustafa Efendi’nin sol cenȃhtan ilerleyememesi üzerine 47. Alay cephesine yakın Kanlısırt işgȃl edilmiş ve 9. Bölük’ten ʻAbdurrahman Efendi dahi 63. Alay ve Mülȃzım-ı Sani Hȃlil Efendi 77. Alay cephesine gönderilerek mezkûr alaylar efrȃdı teşciʻ edilerek ilerlenilmiştir. Ve hatta 47. Alay 6. Bölük Mülȃzım-ı Evvel Mehmed Nuri Efendi dahi siperden bizim efrȃdın gitmesi üzerine çıkartılmıştır ve bu esnȃda 47. Alay’dan atılan mermiyle bir neferimiz mecrûh olmuştur. Saʻat 5 evvelde 11. Bölük 9. Bölük ʻaynı bölükler iskeleyi işgȃl etmişlerdir. Saʻat 6.20 evvel bizim topçuların iskele civarına endȃht etmiş olduğu şarapnellerden saʻat 6.30 evvel 12. Bölükten bir neferimiz şehid olmuştur. Şafakla beraber iskelenin taburumuz tarafından işgȃlinden 9. Bölük’ten birinci takım birinci manga

Vukuʻȃt:

kumandanı Kayserili Mustafa oğlu Hüseyin Çavuş kumandasında diğer bölüklerden karışılmış olan efrȃd ile birlikte iskeleye muvȃsalatlarında biri iskele civarındaki çadırlarda ve diğeri iskeledeki bulunan küçük bir nakliye içinde iki esir elde etmişlerse de 72. Alay’dan bir zȃbit gelerek merkumun elinden üserayı zorla aldıkları ve başka bir vukuʻȃt olmadığı maʻruzdur.

27. Alay 3. Tabur

Yüzbaşı Fȃik

7/10/331[20 Aralık 1915]

 Saʻat 8.30 Sonra [20.30]

19. Fırka Kumandanlığı’na

 1. 6/7 Kanun-ı Evvel 331 gecesi düşman 72. Alay cephesinde saʻat 2.45 evvel iki lağım atmış idi. Bunun üzerine 10 dakika kadar piyȃde makineli tüfenk ateşi teʻȃti olunmuştu. Bir aralık 72. Alay efrȃdının ilerleyerek düşman siperlerini işgȃle başladığı haber alındı. Ve telefonla edilen tahkikȃt ve fırka kumandanı tarafından vukuʻ bulan işʻȃr ile hakikat-i hȃl tebeyyün eylemiş idi. Bu sıralarda henüz (r) siperinden birkaç tüfenk işliyor idi. Fakat bu tüfenk ateşi de hemen kesilmiş idi. Derhȃl (r) siperine sağ ve sol cenȃhlardan biri zȃbit ve diğeri küçük zȃbit kumandasında olarak iki keşif kolu sevk edilmiş ve siperin boş olduğu bu keşif kollarından biri tarafından ihbȃr edilmekle derhȃl de (r) siperi ve (s) siperi işgȃl ettirilmiş ve bu siperlerin muhȃfazasıyla beraber tekmil cephesinden ilerlenmesi için kıtʻȃta emir verilmiş saʻat 4.20 evvelde Korku Deresi’ne inilmiştir. Alay kıtʻȃtı Korku Deresi’nde ilerlerken 57. Alayda uzunca bir tehir vukuʻ buldu. Ve alay yavru cenȃhımıza mücȃvir bulunan bir yüzbaşıya ʻaskerin ilerletilmesi için beyanatta bulundu ise de mumaileyh bu habere inanmamış istememiş ve tabur kumandanına mürȃcʻat etmedikçe hareket edemeyeceğini bildirmiş idik. Ve yüzbaşının ismi tahkik olunamadı. Saʻat 5 evvelde Arıburnu Sırtları kıtʻȃtımız tarafından tamamiyle işgȃl olunmuş ve iskeleye dahi inilmiştir. Süngü Bayırı taraflarında işitilen ve düşmana ʻȃid olduğu hissedilen bir makineli tüfenk bize henüz orada düşman bulunduğunu ihsas etti. 57. Alay (s) siperinin işgȃlinden 20 dakika sonra siperlerinden çıkarıldı ise de Kanlısırt’ta ʻaskerlerin ilerlemesine ʻȃid emȃre görülemiyor idi. Hȃin Tepe’nin elde bulunması ve Korku Deresi’nin düşmandan hȃl olması zȃiyʻȃtımıza Sivri Tepe ve Kabatepe istikȃmetinde ilerleyip oraların düşmandan tathîrine seriyʻȃn yardım etme hissini verdi. Derhȃl 11. Bölük kumandanı Mülȃzım-ı Evvel Mustafa Efendi Kanlı Sırt’a 47. Alay cephesine 9. Bölük Zȃbit Vekili ʻAbdurrahman Efendi 63. Alay cephesine 12. Bölük Mülȃzım-ı Sȃni Halil Efendi 77. Alay cephesine sevk edilerek oraların ȃrî olduğu anlaşıldı. Bu efendiler henüz o zamana kadar siperlerinden çıkmağa cüret edememiş olan bu alaylar efrȃdını teşciʻ ile ilerlettiler ve hatta kendilerinin düşman olmadıkları bu alaylar efrȃdına inandırmak için Kanlısırt üzerinde Zȃbit Vekili ʻAbdurrahman Efenfi tarafından Ezan-ı Muhammediye dahi okundu. 47. Alay 6. Bölük Mülȃzım-ı Evvel Mehmed Nuri Efendi için alayımız efrȃdının buralara kadar gitmesi üzerine siperden çıkarttırılmıştı. Bu esnȃda 47. Alay siperlerinden atılan bir mermi ile bir neferimiz mecrûh oldu. Alay kıtʻȃtını tanzim için Hȃin Tepe’ye çıktığım zaman orada 125, 47, 63. Alaylara mensup karma karışık kıtʻȃlar görmüş ve bunları Korku Deresi’nin cenûb sırtlarına sevke muvȃffak olamamış idim. 125. Alay efrȃdının çapûlla işgȃl etmeğerek doğruca gelmiş olduklarını muʻȃllit zȃbitlerimizin biri ifȃde edildi. Fakat 63 ile 47. Alaylar efrȃdı çapuldan menʻ edilemiyor idi. Hȃin Tepe ile telefon irtibȃtı tesis için çalışîldığı esnȃda saʻat 6.20 evvel gemilerden müdȃfʻȃ-yı muhtelife bombardıman etmekle başladı. Topçularımız iskele civarına şarapnel endȃht ediyorlardı. Saʻat 6.30 evvelde üçüncü taburdan bir neferimiz kendi misketlerimizden şehid oldu. ʻAskerimizden bir kısmının iskeleye muvȃsalatlarında biri çadırlıda diğeri iskelede bulunan küçük nakliye içinde olmak üzere 9. Bölük birinci takım kumandanı Kayserili Mustafa oğlu Hüseyin Çavuş kumandasındaki ʻasker tarafından iki esir elde edilmiş ise de 72. Alaydan, gelen ismini tanıdıkları bir zȃbit zorla merkumun elinden esirleri almışlardır. Korku Dere’sinde mevȃkiʻ-i muhtelifede lȃbʻudd eşya vesaire mevcûd ise de bunların taʻdȃdına imkȃn bulunamadığından posta ve nöbetçilerle muhȃfazaları taht-ı temine alınmış idi. Fakat posta nöbetçiler sair kıtʻȃtının çapulculuğa gelen efrȃda zȃbtına mukȃvemete muktedir olamadı. Akşam üzeri dört düşman teyyȃresi Hȃin Tepe ve gerilerinde devirler yaptı. Fakat bomba atılmadı. Bu teyyȃrelerin piyȃde ve makineli ve topçu ateşlerimizle karşılandı. Şimdi bir bölüğü Hȃin Tepe ve üç bölüğü Hȃin Tepe şarkında olmak üzere yalnız bir tabur terk edilerek mütebȃki kuvvetin Kesik Dere ordugȃhına alınmış olduğu ve hamd olsun başka hiçbir vukuʻȃt zuhur etmediği maʻruzdur.

27. Alay

Binbaşı Hȃlis

Ayrıca Kontrol Et

Gelibolu (2005)

“Gelibolu”, Yönetmenliğini Tolga Örnek’in yaptığı, Çanakkale Cephesini konu alan bir belgesel filmdir. Belgeselde cepheye hem …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.