Meclis-i Vükela’nın Birinci Dünya Savaşı başında aldığı güvenlik tedbirine dair…

Meclis-i Vükela’nın, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ülkesinin güvenlik bakımından kritik yerlerinde ikamet eden düşman ülke tebaasının buralardan çıkarılması hususundaki 25 Kasım 1914* tarihli kararı

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsûs Zabt Varakasıdır**

Tarih
Arabî: 6 Muharrem sene [1]333
Rûmî: 12 Teşrîn-i Sânî sene [1]330

Hülâsa-i Meâli

Düvel-i muhâsama teb‘asının sevâhilimizle hudûdlarımıza mücâvir menâtıkta ve şimendüfer güzergâhlarında bulunmaları kat‘îyen câiz görülemediğinden bahisle Karadeniz sâhilindeki Trabzon, Kastamonu vilâyetleri Boğaziçi ve Çanakkale Boğazıyla der-sa‘âdet, Edirne ve Bursa Vilâyetlerinde, Adalar Denizi sâhiliyle buna mücâvir İzmir, Konya, Adana, Halep, Şam, Beyrût Vilayetlerinde ve bi’l-umûm Bahr-i Ahmer sevâhili ile Yemen, Basra, Bağdâd, Musul, Van ve Arz-ı Rûm Vilâyetlerinde bulunanların hemân dâhil-i memlekete sevki lüzûmuna dâir harbiye nezâretinin tezkeresi okundu.

Karârı

Düvel-i muhâsama teb‘asından câsûsluk yapabilecek şüpheli eşhâsın nezâret-i müşârünileyhânın tezkeresinde muharrer menâtık hâricine sevkleri münâsib ve muktezî göründüğünün dâhiliye nezâretine iş‘ârı ve harbiye nezâretine ma‘lûmât i‘tâsı tezekkür kılındı.


** BOA, ML. 195/12.


* Burada belirtilen miladi tarih, belgedeki Rumi tarih esas alınarak çevrilmiştir.

Ayrıca Kontrol Et

Bir Şehit Annesinin Mektubu

Huzûr-ı Âlîlerine Kumandan Beyefendim, Evvela arz-ı ihtiramat eylerim: Binaenaleyh oğlum Ömer Onbaşı’nın şehid olduğuna dair …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.