Cuma , Ağustos 14 2020
Anasayfa / Arşiv / Meclis-i Vükela’nın Birinci Dünya Savaşı başında aldığı güvenlik tedbirine dair…

Meclis-i Vükela’nın Birinci Dünya Savaşı başında aldığı güvenlik tedbirine dair…

Meclis-i Vükela’nın, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ülkesinin güvenlik bakımından kritik yerlerinde ikamet eden düşman ülke tebaasının buralardan çıkarılması hususundaki 25 Kasım 1914* tarihli kararı

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsûs Zabt Varakasıdır**

Tarih
Arabî: 6 Muharrem sene [1]333
Rûmî: 12 Teşrîn-i Sânî sene [1]330

Hülâsa-i Meâli

Düvel-i muhâsama teb‘asının sevâhilimizle hudûdlarımıza mücâvir menâtıkta ve şimendüfer güzergâhlarında bulunmaları kat‘îyen câiz görülemediğinden bahisle Karadeniz sâhilindeki Trabzon, Kastamonu vilâyetleri Boğaziçi ve Çanakkale Boğazıyla der-sa‘âdet, Edirne ve Bursa Vilâyetlerinde, Adalar Denizi sâhiliyle buna mücâvir İzmir, Konya, Adana, Halep, Şam, Beyrût Vilayetlerinde ve bi’l-umûm Bahr-i Ahmer sevâhili ile Yemen, Basra, Bağdâd, Musul, Van ve Arz-ı Rûm Vilâyetlerinde bulunanların hemân dâhil-i memlekete sevki lüzûmuna dâir harbiye nezâretinin tezkeresi okundu.

Karârı

Düvel-i muhâsama teb‘asından câsûsluk yapabilecek şüpheli eşhâsın nezâret-i müşârünileyhânın tezkeresinde muharrer menâtık hâricine sevkleri münâsib ve muktezî göründüğünün dâhiliye nezâretine iş‘ârı ve harbiye nezâretine ma‘lûmât i‘tâsı tezekkür kılındı.


** BOA, ML. 195/12.


* Burada belirtilen miladi tarih, belgedeki Rumi tarih esas alınarak çevrilmiştir.

Ayrıca Kontrol Et

12 Mayıs 1915 Tarihinde Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa Tarafından Gönderilen Sureti Gösterir Harp Ceridesi

29 Nisan 331 [12 Mayıs 1915] 145 Rakımlı Tepe Kuzeyindeki Ordugâh Suret Kale-i Sultaniye muharebesinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir