Efrat Hem Kurşun Atıyor ve Hem de Süngü Hücumu İçin Emir Bekliyordu

  26. Alay 3. Tabur’un 25 Nisan günkü harekâtını Tabur Komutanı Mahmut Sabri şöyle aktarmaktadır:

“Bugün düşmanın ihracatı beş taburu geçmişti. Fakat iki taburdan ziyadesi mahvolmuştu. Takriben 450 kişi tenakus etti. Aynı zamanda düşman kütleleri fazlalaştı hatta harp çok büyüdü, geceleyin bir süngü hücumu tasmim edildi düşman da bunu biliyormuş gibi mütemadiyen tenvir tabancaları atıyordu. Garp Cephesi’ne gidildi. 9’uncu bölük zabıtan ve efradı ile mukadderatı millet bu gece bize bağlı olduğu düşmanın ilerlemesine mani olup ordumuza zaman kazandırırsak vazifemizi ikmal etmiş etmiş olacağız ve burada bulunduğumuzu müddet zarfında gece her saat ordumuz için bir zafere düşmanımız için bir kahra sebep olacağı anlatıldı ve sebatımız lazım olduğu söylendi. Taburun yemeği Kirte’nin şimalindeki ağırlıktan yetişti yemek karanlık sebebiyle avcı hatlara kadar gönderildi. ‘Herkes olduğu mahalde kalacak’ emri verildi. Yemek getiren mekkâre hayvanına bindirilmesi mümkün olan mecruhların fazla silahlar yükletilerek gönderdiği ağır mecruhlar için sıhhiye bölüğünde araba irsali hakkında tekrar alaydan istirham edildi asker yemeğini layığı  ile yiyemedi, ateşle meşgul idi. Ekmek çuvalları dolu bir halde sargı mahallerinde mecruhun yanında kaldı, imdat geleceğini ve imdatla beraber süngü hücumu yapılacağını ve korkak düşmanın behemehâl  Allah’ın inayeti ile denize döküleceği tabur zayiatın ve efradına söylendi.

Efrat hem kurşun atıyor ve hem de süngü hücumu için emir bekliyordu düşmanın kuvveti le kendi kuvvetlerini mukayese etmeği hatlarına bile getirmiyorlardı. Garp Cephesi’ndeki altı takım kuvvetindeki zabit ve efradımıza karşı düşman üç beş takımdan ibaret iki bölük efradımıza karşı da nakliye vapurlarından makineli tüfeklerle sahile yapışan üç yüzden fazla düşman askeri bulunuyordu karanlık düşmanın ihracatına müsaade etti. Tekke Koyu’ndaki çıktığı gibi Ertuğrul Koyu’ndan da çıkıyordu askerlerimiz de atışa kusur etmiyordu vurulan kalıyor, vurulmayan arazinin girintili aksamında saklanıyordu.”

Mehmet Fasih Bey Kanlısırt Günlüğü, Mehmet Fasih Beyi’in  Çanakkale Anıları, Yay. Haz. Murat ÇULCU, İstanbul:  Araba Yayınları, 1997.

Ayrıca Kontrol Et

ÇANAKKALE MERKEZ HASTANESİ’NİN BOMBALANMASI

Yayına Hazırlayan: Ömer GÖN Her savaşta olduğu gibi cephede bir tarafın öldürmeye çalışması ve cephe …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.