15’inci Bölük Kumandanı Musullu Şükrü Efendi

136’ncı Alay 4’üncü Tabur 15’inci Bölük Kumandanı Mülâzım-ı Sânî “âlî-i tıynet, zeki, çalışkan, fıtraten şâʻir ve cesûr olan Musullu Şükrü Efendi”nin Çanakkale Harbi’nde şehit olması hakkında…

15’inci Bölük Kumandanı Musullu Şükrü Efendi

Milletin hâfıza-i tebcîl ve taʻzîminde şanlı hâtıralarla yaşamaya tarihin en şeref-bahş sahîfelerinde altın kalemle kayd edilmeye şâyân âlî-i tıynet, zeki, çalışkan, fıtraten şâʻir ve cesûr olan Musullu Şükrü Efendi üç cebhe-i harbde aʻdâ-yı dîn ile çarpışmış ve nihâyet Çanakkale’de şehîd düşen genç bir zâbitimizdir. Merhûm Kafkas ve Basra dârü’l-harblerine iştirâk ederek sinîn-i hayâtını birer yara ile tezyîn ettikten sonra Çanakkale Harbi’nin en dehşet-efşân bir devresinde bir ay tebdîl-i hava İstanbul’a gelmişti. Henüz nekahet günlerini atlatmamış iken kendi arzusiyle Çanakkale’ye şitâb etmiş ve orada düşman gelinceye kadar[1] büyük bir azim ve îmân ile merd-âne harb etmiştir. Düşman çekildikten bir iki gün sonra çadırında bölük zâbitânına neşve-i huzûrla meşhûn ve ser-mest iken düşman tayyâresi tarafından atılub çadırın hâricinde beş neferi mecrûh eden bombanın bir parçası merhûmu karından yaralayarak şehîd etmişdir. Merhûmun ziyâʻı ordu ve millet içün telâfî edilemeyecek kadar elîm ve ehibbâsı içün cidden tahammül-fersâdır. Cenâb-ı Hakk merhûmun âile-i elîm-dîdesine bi’l-umûm eviddâsına sabr-ı cemîl ihsân versin.[2]


[1] ATASE Arşivi, BDH, Kls.1484, Dos.6, Fıh.1-14.

[2] ATASE Arşivi, BDH, Kls.1484, Dos.6, Fıh.1-15.

Ayrıca Kontrol Et

Bir Şehit Annesinin Mektubu

Huzûr-ı Âlîlerine Kumandan Beyefendim, Evvela arz-ı ihtiramat eylerim: Binaenaleyh oğlum Ömer Onbaşı’nın şehid olduğuna dair …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.