Makale

Süngüden Kürsüye: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çanakkale Muharebeleri (1920-1938)

“Çanakkale… Bu ne mahşerdi. Fakat bu mahşerde çarpışanlar ne gayri müsaid şerait altında karşı karşıya gelmişlerdi. Bir taraftan ateş, demir, çelik yağardı. Öbür tarafta ne vardı? Hiç. Yalnız Türkün çelik göğsü...” Denizli Milletvekili General Şefik Tursan[1] Özet Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan Çanakkale Muharebeleri’nin sadece cephe olarak incelenmesinin dışına …

Daha Fazla

CEPHE GERİSİNDE JANDARMA

Birinci Dünya Savaşı öncesi seferberliğin ilanıyla beraber Sabit Jandarma Birlikleri mevcudunun üçte ikisiyle Seyyar Jandarma Birlikleri kurulmuştur. Yeni kurulan Seyyar Jandarma Birlikleri; Demiryolu Koruma Birlikleri, Kıyı Koruma Birlikleri ve Seyyar Jandarma Tabur ve Alayları olarak üçe ayrılmıştır. Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla beraber Seyyar Jandarmalar, Ordu birlikleriyle beraber birçok cephede vatan …

Daha Fazla

Birinci Dünya Harbinde Türk Cephelerindeki Harekâtın Sevk ve İdaresinde Yapılan Bazı Olumsuz Uygulamalar Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Cemal Akbay, Birinci Dünya Harbinde Türk Cephelerindeki Harekâtın Sevk ve İdaresinde Yapılan Bazı Olumsuz Uygulamalar Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Yay. Haz. Kübra Beşkonaklıoğlu, Askeri Tarih Bülteni, Yıl 13, Şubat 1988, Sayı 24, Ankara. Em. Tuğg. Cemal AKBAY 1. BİRİNCİ DÜNYA HARBİ’NDEKİ TÜRK SEFER PLANINA GÖRE, TÜRK CEPHELERİ’NDEKİ HAREKATIN SEVK VE …

Daha Fazla

Çanakkale Boğazı’ndan Çıkılabilir mi?

İşte bir su’âl ki zihinler pek çok işgal etmiştir. Kahpe düşmanın bu mehr-i kadim ve meşhur pişgâhında bir mu’tâd hezimeti ile neticelenen bir nümayiş icra etmesi bu mesele üzerine teceddüd-i bahs ve münazarayı mûcib oldu. İstanbul’da bile en ufak bir vak’ayı büyük bir kil ve kale vesile-i ittihaz edenlerin himmetiyle …

Daha Fazla

1914 Senesinden 1916 Senesine Kadar Balkan ve Türkiye’de Büyük Harp

[Alman Arşivinin Eserinden] 1915 EYLÜL’E KADAR SİYASİ VE ASKERİ VAZİYETİN İNKİŞAFI[1] Büyük Harbin Başlangıcında Balkanda Vaziyet ve 1914 Eylül Ortasına Kadar Geçen Hâdiseler 1914 Yazına Kadar Olan Vaziyet: 1912 ve 1913 senelerinde meydana gelmiş olan Balkan Harbi, Avrupa’nın cenubu şarkisindeki vaziyeti esaslı surette değiştirmiştir. Rusya’nın muzaheret ve tesiri altında birleşmiş …

Daha Fazla

Piyade Mecmuası Arıburnu Muharebelerinin İlk Günü (Bir Bölüğün Harekâtı)

Nakleden: Kaymakam Bayraktaroğlu Rasim Arıburnu ihracının ilk anına ait olmak üzere kıymetli bir vesika tesadüf eseri olarak elime geçti. Bu mıntıkada ilk günden itibaren nihayete kadar cereyan eden bütün muharebelere iştirak etmiş pek çok vak’aların şerefli kahramanı bulunan bir arkadaşın hatıra defteridir. Bunun (12/Nisan331) gününe ait kısmını Cumhuriyet ordusunun, hasseten …

Daha Fazla

1914-1918 Cihan Harbi Sırasında Torpido Tayyarelerinin Kullanılması

Tayyarelerin torpido atmak için kullanılması hususunda ilk teşebbüs bundan otuz sene kadar evvel o zamanlar bahriye istihkam yüzbaşısı olan Guidoni isminde bir İtalyan tarafından yapılmıştır. Mumaileyh bir kara tayyaresinin yüksek irtifadan atılmak üzere mahdut ağırlıkta bir torpidoyu taşıması keyfiyetini tetkik etmiştir. 1912 senesinde İngiliz bahriyesi de meseleyi azamî bir dikkatle …

Daha Fazla