Arıburnu Cephe Harbinde

Arıburnu’nu Müdafaa Eden Kahramanlardan Bir Zümre-i Erkan

Gelibolu Şıhb-i Ceziresinde düşmanlarımızın bize en ziyade manasız ve bi sûd görünen taarruzlar

Bilhassa Arıburnu cephe harbine tevcih ettikleri hücumlardır. Esasen Seddülbahir mıntıkasında da ileri olmaları adeta adîmülimkân olan düşmanlarımızın, Arıburnu’nda ara sıra taarruza yeltenmeleri ya vaziyet-i harbiye’den tamamen bihaber bulunduklarına veyahut her gün verilmesi mutat olan harb raporlarında söyleyecek söz bulmak için beyhude yere insan gaib etmekten çekinmemekte olduklarına delalet eder. Filhakika Arıburnu ahval harbiyesinden haberdar olanlar ve bilhassa o mıntıkayı ziyaret ederek tarafının vaziyetini siperlere girip tedkik edebilenler pekâlâ bilirler ki bundan sonra İngilizler için Arıburnu cephe harbinde en ufak bir muvaffakiyet ihraz etmek böyle imkân dâhilinde değildir. İngilizler o sahada karaya çıktıkları (11) veya (12) Nisan tarihini müteakip genç ve cüda kahraman ve mahir fırka komutanlarımızın hüdâ-pesendane gayret ve savletleri ile hangi mıntıkaya sürüldüler ise olan o noktada bulunmakta ve oralardan ileri bir adım atamamaktadırlar. Bunun İngiliz askerinin o mıntıkada işgal edildikleri saha ufak bir daireden ibarettir. Düşmanlarımız bu küçük dairenin muhitini teşkil eden tepeler üzerinde ilk huruç ettikleri vakit sefain harbiyelerinin himayesi sayesinde kazabildikleri siperlere tahassun etmişler, tahassungahlarını bir türlü tevsi edememekle bulunmuşlardır. Düşmanlarımızın o dar saha muhitinde işgal eyledikleri siperlerin tam karşısında ve hemen hemen ona muvazi bir hat üzerindeki tepeler ordumuzun yed-celadet ve muhafazasında bulunmakta olup bu tepeler birçok siperlerle nakabil mürur bir hale ifrağ edilmişlerdir.

O siperleri düşmanlarımıza karşı müdafaa eden kahramanlarımız ise öyle şayan-ı hayret hüsn fedakârı o derecelerde ulvi arzu mühaceme ve taarruz ile meşbu bulunuyorlar ki İngilizler için bütün bu bombalarına bütün vesait-i harbiyelerine ara sıra ateşine istinad eyledikleri torpidolarına rağmen bu kuvvet karşısında haib ve hasar kalmaktan başka yapacak bir şey yoktur. Bu hakikati iki buçuk aylık kanlı tecrübelerle İngilizler şüphesiz herkesten iyi bildikleri ve takdir ettikleri halde yine karargâh-ı umumiyenin birkaç gün evvelki tebliğlerinde mezkûr olduğu üzere Arıburnu’nda taarruza yeltenmelerinin esbabına gelince bu anifedde söylediğimiz veçhile ancak boş durmamış olmak maksadından başka şeye atıf edilemez.

Bu münasebetle Arıburnu’nu bahadır-ane müdafaa eden şanlı ordumuza mensup bazı erkanın grup halinde alınan resimleriyle birde o mıntıka harbin mefsul bir haritasını derç eyliyoruz. Bu haritada geçenler de milli ajansın bahs eylediği (Bomba Tepesi) gibi Arıburnu mıntıka harbinde en kanlı ve bizim için en şanlı sahasını teşkil eden noktalar gösterilmiştir. [1]


[1] Tasvir-i Efkâr,16 Temmuz 1915, R. 3 Temmuz 1331, H. 3 Ramazan 1333.

Ayrıca Kontrol Et

U21’in İkinci Avı!

Hazırlayan: Göktuğ KÜÇÜKÇOBAN Triumph zırhlısının batması komutan Hersing ve mürettebatının moralini o kadar yükseltmişti ki, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir