4 Mart 1915 Tarihinde Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa Tarafından 9. Fırka Kumandanlığına Gönderilen Harp Ceridesi

19/12/330 (4 Mart 1915)

Çiftlik

Mevki`i Müstahkem Emri

9. Fırka Kumandanlığına

1- Bugün düşman kable’z-zeval 9.30’dan ba`de’z-zevâl sâ’at (18.30)’a kadar 7 zırhlı, üç kruvazör ve müte`addid torpidolarla Seddü’l-bahr ve Kumkal’a’yı bombardıman ederek küçük müfrezeleriyle icra ettiği ihrâc harekâtını himâye etmiştir. Ağır topçu ve 19. Fırka kıta`âtından telefâtımız yoktur. 9. Fırka’dan şimdiye kadar alınan ma`lûmâta nazaran biri bölük komutanı olmak üzere 15 yaralı vardır. Kumkal’a’ya çıkan düşmana piyademiz mukâbele ederek şiddetli ateşiyle bunların ric’atını imkânsız bıraktığından düşman müfrezesini kurtarmak için takviyeye mecbur olmuş ve piyâde muhârebesini kurtarmak için takviyeye mecbur olmuş ve piyade muhârebesi kesb-i şiddet ederek düşmana külliyetli zâyi`at verdirilmiştir. Kezâlik müte`addid sefâ’in-i harbiyyenin her taraftan vukû’ bulan şiddetli ve medîd ateşleri altında düşmanı kemâl-i şerefle tarda muvaffak olan piyâde kıta`âtımızın göstermiş oldukları şecâ`at ve fedakârlık şâyeste-i takdirdir. Vaz’îfe-i mukaddeselerinin îfaları husûsunda piyâde ve topçu kıta`âtımızın yek-diğerine müsâbaka edercesine göstermekte oldukları asâr-ı fedâkârîden dolayı beyân-ı memnûnîyyet eylerim.

2- Düşmanın küçük kıta’âtla bir iki gündür teşebbüs etmekte oldukları ihrâc harekâtı olan kuvvetli bir ihrâcın istihzârâtının keşf maksadına mübtenî olması muhtemel olduğundan bu gibi teşebbüse karşı Seddü’l-bahr ve Kumkal’a civârını mü’essir surette topçu ateşi altına alabilecek ve lüzumunda piyâde kıta`âtının sür’atle ve sühûtletle takviyesini te’mîn edecek tedâbîrin şimdiden ittihâz edilmesi husûsunda fırka kumandanlarının nazâr-ı dikkatini celb ederim.

3- Gerek sâhil bataryalarının gerek piyâde kıta`âtının vaz’îfeleri düşmanın muhtemel olan her türlü ta`arruzâtına tek-diğerleriyle müttehiden mükâbele etmek olduğundan kıta`âtın birbiriyle temasta ve mütekâbilen mu`âvenette bulunması bi’l-hâssa bir ihrâca karşı sâhil bataryalarının mü’essir surette mu`âvenet etmeleri ve bu gibi husûsâdda bi’l-istizân civâr kıt`a kumandanlarının birbiriyle görüşerek veya kendi karar-ı zâtîleriyle lâzım gelen tedâbîri ittihâz etmeleri lâzımdır.

4- Seddü’l-bahr’e karşı Morto Limanı civarından vukû` bulacak teşebbüsât Rumeli mıntıkasından iyice tarassud edilememekde olduğundan düşmanın bu cihedden icrâ edeceği harekâttan mıntıka kumandânını vaktiyle haberdâr edebilmek için Alçıtepe ve Halîleli ciheddlerinden helyostalardan istifâde edilecek ve havanın adem-i müsâ`adesinden dolayı bu suretle irtibât te’mîn edilemezse Anadolu cihetinden vukû` bulan müşâhedât kumandanlık vâsıtasıyla Rumeli cihetine bildirilecektir.

Mevki`-i Müstahkem Kumandânı

Mîrlivâ Cevâd[1]


[1] Harp Ceridelerine göre Çanakkale Savaşları’nda 27. Alay, Yay. Haz. Murat Karataş, Barış Borlat. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017, s.49-50.

Ayrıca Kontrol Et

Gelibolu (2005)

“Gelibolu”, Yönetmenliğini Tolga Örnek’in yaptığı, Çanakkale Cephesini konu alan bir belgesel filmdir. Belgeselde cepheye hem …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.