Çarşamba , Şubat 21 2024

8 -17 Mayıs Tarihleri Arasında 72’nci Alay’a Ait Muharebe Tutanakları

25 Nisan 331:

Kanlısırt’ta ileri mevzi de bulunmak ve piyâde ateşlerimizle düşmanı ta’cîz etmekle beraber mevzi in tahkîmâtıyla iştigâl edilmekte idi. Ve birinci taburumuz 27. Alayı’nın arasında bulunmakta ve vaz îyet-i arâzi sevk ve idâresini işkâl etmekte olduğundan 27. Alay müretteb taburuyla tebdîl edildi. Ve üç şehîdimizden mâ’adâ vukû’âtımız olmadı.

26 Nisan 331:

Birinci hatt taht~1 işgâlimizde olmakla beraber mevzi’n tahkim ve takviyesiyle ve mümkün olabilen ecsâdın defniyle iştigâl edildi. Keşf kollarımızın ateşleriyle düşman ta’cîz edildi. Bir mecruhtan gayrı vukû âtımız olmadı.

27 Nisan 331:

Alayımız yine tahkîmâtla uğraştı. 26/27 gecesinde düşman sağ ve merkez grublarına ta’arruz ettiğinden ve bizim cenâhımıza da ta’arruz etmek ihtimâli bulunduğundan daha ziyâde müteyakkız ve hazır bir vaz’îyette âmâde bulunuldu. Birinci hattımız ilerisindeki keşf kollarımız takviye edildi. Ve fâsıla ateşlerle düşman ta’cîz edildi. Bir şehidimiz oldu.

28 Nisan 331:

Kezâ ileri hattın muhâfazasıyla beraber Vücuda getirilen siperler temdîd ve takviye ve râh-ı mestûrlar Vücuda getirilmekte idi. Sâ’at 10.00 sonra düşmanın merkez grubumuza şiddetli ateş açılmasıyla bizim cenâhımıza da ta’arruz ihtimâline mebnî teyakkuz ve intibâh ziyâdeleştirildi.

29 Nisan 331:

Bir kısım askerimiz ileri hattı muhâfaza ve bir kısımla da siperlerin takviyesiyle ve istinâd ve ihtiyâtlar için birinci hattın yirmi hatve gerisinde ve birbirine müvâzî mahal-i mahfüzalar inşâsıyla iştigâl etmekle beraber bütün alay hâ1-i teyakkuzda bulunmakta ve düşmana fâsılalı ateş icrâ etmekte idi. İki mecruhumuzdan mâ’adâ vukû’âtımız olmadı.

30 Nisan 331:

Mevzi’n tahkîmâtıyla beraber icrâ-yı mansûr hücumumuz için hazırlıkta [düşmanın hafif ve kavî olan aksâmının, makineli tüfenk mevzilerinin, düşman cebhe ve vaz’îyetinin, esnâ-yı ta’arruzda ta’kîb edilecek hücûm istikâmetlerinin keşfi ve bilcümle efrada irâe ve öğretilmesi] bulunmakta idi. Bugün yalnız bir mecruhumuz oldu.

1 Mayıs 331:

Verilen sekiz tane İngilizce beyânnâme cesûr efrâda verilerek bilâ vukû’ât düşman mevzi’ne attırıldı. Merkûmunun hîn-i avdetinde düşman piyâde ateşleriyle ta’kîb etmiş ise de ileri keşf kollarımızın mukâbelesi üzerine ateş kesmeye mecbür oldular. Siperlerin ve râh-ı mestürların takviye ve ikmâliyle ve mahal-i mahfüzaların inşâsıyla iştigâl edildi. Düşman sol cenâhımıza kuvvet yığdığını sol cenâh kumandanlığından vârid olan emir üzerine 1/2 gecesini vukû’ bulacak ta’arruz mütehammil karşı ateş hattımızın ilerisini kuwetli keşif kollarıyla tutulmak bombacı efrâdı îcâbında bombalarını isti’mâl etmek üzere hazır tutulmak, istinâdları daha ziyâde yaklaştırmak ihtiyâtları harekete âmâde bir hâlde bulundurmak gibi tertîbâtta bulunuldu. Zâbitân ve efrâdımızın son derece metînâne ve mütebassirâne davranarak düşmanın icrâ edeceği ta’arruzu def’ ve tard ettikden sonra ta’kîbleriyle Kanlısırt’taki siperlerine girmek için sarf-ı himmet ve fedâkârî eylemesi ayrıca tefhîm edilerek düşmanın hücûmuna âmâde bulunuldu. Bu gece düşman top, mitralyöz ve piyâde ateşleriyle siperlerimizi fâsılaiı bir sûrette döğdü ve siperlerimizin ba’zı aksâmını ehemmiyetsiz sûrette tahrîb ederek iki neferimiz mecrüh oldu. Avcı siperlerimizden ateşle mukâbelede bulunuldu.

2 Mayıs 331:

Ateş hattımızı taht-ı te’mînde bulundurmakla beraber siperlerin takv’l‘yesine ve mahal-i mahfüzaların ikmâline çalışıldı. Düşman fâsılalı topa ve mitralyöz ateşleriyle ta’cîzâtta bulundu. Geceleyin keşf kollarımız daha ileriye sürülerek ateşleriyle düşmanı iz’âç ettiler. Düşman topçu ateşinden üç neferimiz mecruh oldu.

3 Mayıs -331

Tahkîmâtla uğraşıldı. Düşmanın icrâ ettiği top ve mitralyöz ateşinden iki neferimiz mecruh oldu.

Sol cenâh grubu kumandanlığından muhavvel 3-3-331 sâ’at 7.35 sonra tarihli fırka emri mûcibince işgâl ettiğimiz hatt grubdan sonra 27. Alay ] . Taburu devir ve teslîm edilerek Kanlı Sırt’ın şarkındaki hatt-ı ictimâ’da tecemmü’ edildi. [Makineli tüfenk bölüğü müstesnâl ve sol cenâh kuvvetinin ihtiyâtı olarak emr-i ahza intizâran 3/4 gecesi geçirildi.

4 Mayıs 331:

4-3-331 ve sâ’at 10:1:5 evvel tarihli sol cenâh grubu kumandanlığından muhavvel fırka emri mucibince Kanlısırt şarkındaki hatt-ı ictimâ’dan hareketle  sağ cenâhda Çatalderesi’nin nihâyetinde ve 180 Râkımlı Tepe’nin şarkına gelinerek alayın üçüncü taburuyla birleşildi. Ve sağ cenâh grubu kumandanlığıyla derhâl irtibâtı te’sîs ederek ihtiyâtta kalındı.

72. Alay Kumandanı Binbaşı Mehmet Münir

(imza)

 

Ayrıca Kontrol Et

30 Nisan/17Mayıs 1915 Tarihleri Arasında 5. Tümen İstihkam Bölüğü’ne Ait Muharebe Tutanakları

On Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na Emr-i âlî-i kumandanileri altında cereyân eden Arıburnu meydan muhârebesini musavver olmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.