30 Nisan / 7 Mayıs 1915 Tarihleri Arasında 5’inci Tümen 3’üncü Alay’a Ait Muharebe Tutanakları

 

 

 

 

 

 

 

Beşinci Fırka’ya mensûb Süvâri Üçüncü Alay’ın İkinci Bölüğü kumanda-yı â’lîlerine girdiği tarihden emir olunan tarihe kadar vukû’ a gelen muharebede îfâ eylediği vazîfeye â’id muhârebe takrîridir.

Madde

1- Bölüğüm mensûb olduğum fırka karargâhıyla Kocadere’ye gelerek fî 17 Nisan sene 331 tarihinde emr-i kumandanilerine dâhil olmuştur.

2- Fî 19/20 Nisan sene 331 gecesi telefonla işbu emri aldım.

Yarın sabah kable’z-zevâl sâ’at 6’da beraberinizde bir zâbit on iki atlı olduğu hâlde Ondokuzuncu Fırka Karargâhı’na geliniz.

Ondokuzuncu Fırka Kumandanı

Kâ’im-makâm

M. Kemal

3- Fî 20 Nisan sene 331 akşamdan aldığım emir mûcibince bir zâbit on iki atlı ile sabahleyin vakit-i mu’ayyeninde fırka karargâhına geldim. Zât-ı kumandanlarını gördüm. Bervech-i âtî şifâhî emri ahz ve telakkî eyledim.

Bir zâbit kumandasında otuz atlı sol cenâhda Kabatepe’de Yetmişyedinci Alay’ın gerisinde bulunarak hiçbir neferin hatt-ı harbden geri dönmesine müsâ’ade etmeyecek ve îcâb ederse vuracaktır.

Derhâl yanımda bulunan on iki atlı otuz atlıya iblâğ edilerek Mülâzım Hâşim Efendi’yi bu vazîfe ile me’mûren gönderdim ve vazîfenin neden ibâret olduğunu ve almış olduğu emri efrâda teblîğ etmek üzere Kabatepe kumandanına arz etmesini tenbîh ettim. Diğer bir zâbit vekîli kumandasında on yaya nefer îcâbında avcı hattında bulunan kıta’âta emir götürmek üzere karargâhda bulundurdum. Bendenizde emr-i
â’lîleri mûcibince karargâhında bulunuyordum.

4- Fî 21 Nisan sene 331 bir gün evvelki vazîfeden başka bölüğümüze vazîfe verilmemiş aynı vazîfeye devam edilmiştir.

5- Fî 22 Nisan sene 331 fırka emri madde 2 kıta’âtın gerilerinde ve iki ordugâh mahallerinde bir takım perâkende efrâd bulunmaktadır. Bu g i b i efrâd hakkında kolorduca tedâbir-i inzibâtîye ittihâz kılındığı gibi fırkaca dahî bu perâkendelerin ileriye sürülmesi için süvâri 3. Alay 2. Bölük me’mûr edilmiş vesîkasız gerilerde dolaşan efrâd hakkında mu’âmele-i şedîde tatbîk etmesi husûsunda bölüğe o emr-i kat’îye verilmiştir.

Bu ve şifâhen telakkî eylediğim emr-i kumandanileri üzerine evvelce Kabatepe civarına gönderilen Mülâzım Haşim Efendi kumandasında otuz atlı on atlıya tenzîl edilerek mûmâileyh kumandasında yine sol cenâhda aynı vazîfe ile îkâ edilmiş ve muktedir iki küçük zâbit kumandasında sekiz atlıdan iki devriye biri sağa diğer merkez gerilerine sevk edilmiştir ve devriyelerde hiçbir nefer hakkında müsâmaha etmemeleri şiddetle tenbîh edilmiş ta’lîmât-ı lâzime verilmiştir.

İkinci bir tedbîr olmak üzere kumanda-yı â’lîlerinizde bulunan kıta’âtın gerilerde bulunan bi’l-cümle ağırlık kumandanlıklarına hitâben emr-i kumandanileri teblîğ edilen ve devriyeler hangi kıt’aya mensûb ağırlıkda olursa olsun bu gibi efrâdın bulunduğunu ve kabul edildiğini görülürse ağırlık kumandanlarının şiddetle mes’ûl olacaklarını ihtâr ederek kendilerinden imzâ alınmıştır.

6- Fî 23 Nisan sene 331 bölüğümüze aynı vechle muhârebe hattının gerilerinde devriye gezdirmek ve bir zâbit kumandasında on yaya neferin karargâhda bulunmasından başka bir vâzîfe verilmemiştir. Yalnız bugün devriyede biri zâbit diğeri nefer hayvanı olmak üzere iki hayvanımız gelen mermilerden yaralanmıştır.

Fî 24 Nisan sene 331 aynı sûretle hatt-ı harb gerisinde devriyeler dolaştırılmış ve karargâhda bir zâbit on yaya nefer bulundurulmuştur. Bugün Mülâzım Safvet Efendi kumandasında tertîb edilen fedâ’î müfrezesine şifâhen istihsâl edilen müsâ’ade-i kumandanileri üzerine bölüğümüzden saraç neferi Antalyalı Nebî oğlu Mahmûd iştirâk etmiş ve o gece sol kolunun beş altı yerinden ve arkasından yaralanarak berâ-yı tedâvî Dersa’âdet’e sevk olunmuştur. Merkûm kesb-i âfîyet ederek bölüğe iltihâk etmiş olduğu ma’rûzdur.

Zîr-i kumandanıza dâhil olduğumuz tarihten emr-i kumandanileriyle fî 24 Nisan sene 331 tarihine kadar Arıburunu Meydan Muhârebesi’nde bölüğümüze verilen vazîfeye â’id muhârebe takrîri iki nüsha olarak bi’t-tanzîm takdîm kılındığı ma’rûzdur. Fî 17 Haziran sene 331

5. Fırka 3. Alay Süvâri 2. Bölük Kumandanı

K. Yüzbaşı

Salim

 

 

Ayrıca Kontrol Et

Gelibolu (2005)

“Gelibolu”, Yönetmenliğini Tolga Örnek’in yaptığı, Çanakkale Cephesini konu alan bir belgesel filmdir. Belgeselde cepheye hem …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.