5’inci Ağır Topçu Alayının 12 Şubat 331 Tarihli Muharebe Raporu

Muharebeden evvelki vaz’iyet

1- Vaz’iyet-i Umûmiye:

6 Şubat bombardımanında medhal istihkâmatından husule getirdiği hasar ağır topçu Beşinci Alay’ın inşaat-ı istihkâmiye kıt’atının önce sabaha kadar sa’y ve gayretle hemen kâmilen tamir ve ıslah edilmiş sabahleyin tekmil bataryalar harbe hazır halde bulunmuş idi. Ertuğrul, Orhaniye, Seddülbahir bataryaları tamamiyle harbden evvelki şeklini almışlar; yalnız Kumkale’nin 24, 26, 15, 25 santimlik dört topundan ma’adası asıl fa’âlîyete getirilmişti.

7 Şubat’ta düşmanın hiç teşebbüsü vâki’ olmadı. Hava hafif lodos olmakla beraber fırtına yoktu. Düşmanın bugünkü atâletinden bi’l-istifâde Kumkale’deki 26 santimetrelik topun ön tekerleği tebdil edildi. 24 santimetrelik harbde ta’mîr edilerek bu iki top da kâbil-i isti’mâl bir hale getirildiğinden 6 Şubat bombardımanındaki hasarımız yalnız 28 santimlik esâsen gerisi çatlak olan topla 15 santimetrelik bir toptan ibaret kalıyordu. Düşmanın Bozcaada civarında 20 zırhlı ve kruvazörü 26 torpidosu 12 nakliye sefâîni geriliyorduysa da hiçbir teşebbüsleri vâki’ olmadı. 7,8,9,10,11 Şubat günleri gayet şiddetli lodos fırtınası vardı. Düşmanın Bozcaada civarında birkaç harb gemisinden başka bir şey görülmüyor ve boğaza bir teşebbüs vâki’ olmuyordu.

Muharebenin suret-i cereyânı

12 Şubat 331, hava lodos bulutlu bütün gece yağmur yağdı. Fırtına devam etti. Sabaha doğru kesb-i sükûnet etti. Öğleden evvel saat 7.30’da Limni istikâmetinde 8 kıt’a İngiliz sefâ’in-i harbîyesinin medhale doğru ve ilerlediği ve Bozcaada önünde bulunan Bouvet sisteminde dört Fransız harb gemisinin de hareket ederek Merkeb Adası gerisinden işbu sefâine iltihâk ettikleri görüldü.

Saat 9’da en önde bir torpido ve bunun arkasında Fransız gemileri daha geride İngiliz sefâ’îni olmak üzere bordo hattında boğaza takarrübe başladılar. İngiliz zırhlıları Agamemnon zırhlısı ile bir Fransız zırhlısı filodan ayrılarak Yeniköy ile Bozcaada arasına gittiler. Diğer on sefîne-i harbiye Tekke Burnu ile İmroz’un arasına hareket ettiler.

9.45’te üç Fransız zırhlısı Sığın Dere açıklarına ve Hayırsız Adalar gerisinde bulunan Weymouth kruvazörü de Yeniköy açığındaki Agamemnon yanına geldi. Diğer sefâ’în Helles Feneri açıklarında durmakta idi.

10.00’da Agamemnon Zırhlısı Seddülbahir istihkâmına ateş açtı. Agamemnon Ertuğrul’un sâha-i endâhtından Ertuğrul’dan da buna ateş edilmeye başlandı. Orhaniye Bataryası’nın bombardımanı da başladı. Ertuğrul’a olduğu gibi Orhahiye Tabyası’na da cepheden l 100, 1300 metreden ve bataryamn sia-i endâhtı hâricindeki gemilerden infilâk ateşi icrâ edilmeye başlandığından batarya kat’îyen endâhta başlayamadı. Düşman gâyet ağır ve devâmlı bir sürette bombardıman etmekte idi.

10.50: Ertuğrul’dan Agamemnon’a 3 isâbet vâki oldu. Agamemnon Merkeb Adası’na doğru geri çekildi.

11.10: Tekmil sefa în Ertuğrul, Seddülbahir, Kumkale ve Orhaniye tabyalarına şiddetli ateş açtılar.

11.45 de Ertuğrul Bataryası dahil toprakla pek ziyade toprakla dolduğundan topların harekâtı kesb-i müşkilât etti. Bi’z-zarûr ateş kesilerek döşemelerin tathirine başladı ise de bu esnâda ikinci topun namlusuna bir mermi isâbet ederek topu tahrib etti bir müddet sonra ikinci bir isâbet birinci topun da nişân tertibâtını sakatladı batarya efrâdı mahfuz mahal ateşine düşmanın bombardımanı kesb-i şiddet etmekte düşman münserih sûrette istihkâmâta yaklaşmakta idi.

1,25’te düşman sefâ’îni ateşe fâsıla verdi. Tabyaların tathîrine başlandı ise de saat ikide tekrâr tekmîl tabyalar bombardımana başladı. Bir iki zırhlı medhale takarrüb ediyordu. Seddülbahir’de kısa 24 ve 28’likler ile ateş açılarak yalnız dört mermi atılabilmiş ve düşmanın mukâbelesi üzerine iki topa isâbet vâki’ olduğundan ve gemilerde tebâ’üde başladığından ateş kesilmiştir. Bu esnâda Seddülbahir’de yangın zuhûr etmiş kasaba yanmaya başlamıştır. Kumkale’den de kısa toplarla ancak 4 atım atılabilmiştir. Orhaniye Bataryası’ nda bazı tahrîbât olduğu haber alındı. Orhaniye Bataryası henüz (ateş) açmamıştı. İkinci topun nişân tertîbâtı ve arka ray tekerlekleri tahrîb edilmiş ve birinci top kum içerisinde kalmıştı. Cephâne mevki’î yıkılmış bir kısım cephâne enkâz altında bulunuyordu.

3.30’da bombardıman kesb-i şiddet etti. 5 buçuğa kadar devâm etti. Saat 4’te Orhaniye Bataryası’ndaki bir top ateş altında ve orada bulunan Livâ Kumandanı’nın idâresiyle ve büyük bir gâyretle 45 dakîkada bir defa doldurulabilerek endâht edildi; fakat topun silindiri kırılarak bu da mu’attal kaldı. İstihkâmlardan hiçbir mukâbele edilemiyordu. Bir iki zırhlı hemen medhal hattına sokulduğundan havan bataryası bir iki atım endâht ettiyse de sâhası dâhilinde olmadığından sükût etti. Saat 6’da ateş kesmiş olan sefâ’înden beşi Bozcaada’nın Sivri Tepesi önüne ve dördü Kömür Bumu açıklarına çekildi. 3 Hellles Feneri açıklarında duruyorlardı. İkinci hatta 7 aded torpido görülüyordu.

Ayrıca Kontrol Et

Bir Şehit Annesinin Mektubu

Huzûr-ı Âlîlerine Kumandan Beyefendim, Evvela arz-ı ihtiramat eylerim: Binaenaleyh oğlum Ömer Onbaşı’nın şehid olduğuna dair …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.