Raporlar ve Tutanaklar

1 Mayıs 1915 Tarihli 15. Alay Muharebe Tutanakları

18 Nisan 331 [1 Mayıs 1915] Gününe Â‛id Muhârebe Takrîridir. Bugün kable’z-zevâl sâ‛at 5’te Arıburunu’ndaki kuvvâ-yı mütehaşşid merkez ve sol cenâhıyla ta‛arruz edeceği ve sağ cenâhın işgâl muhârebesi yapacağı ve ta‛arruzun sâ‛at 5’te atılacak topçu ateşiyle bed’ edeceği ve bu anda da fırka kumandanlığı nezdinde bulunmaklığım emr edilmişti. Vakit-i mu‛ayyende …

Daha Fazla

5’inci Ağır Topçu Alayının 12 Şubat 331 Tarihli Muharebe Raporu

Muharebeden evvelki vaz’iyet 1- Vaz’iyet-i Umûmiye: 6 Şubat bombardımanında medhal istihkâmatından husule getirdiği hasar ağır topçu Beşinci Alay’ın inşaat-ı istihkâmiye kıt’atının önce sabaha kadar sa’y ve gayretle hemen kâmilen tamir ve ıslah edilmiş sabahleyin tekmil bataryalar harbe hazır halde bulunmuş idi. Ertuğrul, Orhaniye, Seddülbahir bataryaları tamamiyle harbden evvelki şeklini almışlar; …

Daha Fazla

5’inci Tümen İstihkâm Bölüğü’nün 30 Nisan-17 Mayıs 1915 Tarihleri Arasındaki Faaliyetleri

Ondokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na Emr-i âlî-i kumandanileri altında cereyan eden Arıburunu meydan muhârebesini musavver olmak üzere taleb buyurulan beşinci fırka istihkâm bölüğü muhârebe takrîri iki nüsha olarak takdîm-i huzûr-ı âlîleri kılınmıştır. Fî 18 Temmuz sene 331 5’inci Fırka 4’üncü Bölük K. Mülâzım-ı Evvel Mehmed …Salim.. İstihkâm 2’nci Tabur 2’nci Bölük Kumandanlığı’na Merkezde …

Daha Fazla